Hoben-pon & Nyorai-juryo-hon

Chapter 2

zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經/02

Myou hou ren ge kyou
Hou ben pon Dai ni

ni ji se son juu san mai
an jou ni ki go Shari Hotsu
sho but'chi e jin jin mu ryo
go chi e man nan ge nan nyuu
is'sai shou mon hyaku shi butsu
shu fu no chi

sho i sha ga butsu zou shin gon
hyaku sen man'noku mu shu sho butsu
jin gyou sho butsu mu ryou dou hou
yuu myou shuu jin myou shou fun mon
jou ju jin jin mi zou u hou
zui gi sho setsu i shu nan ge
Shari Hotsu go juu jou butsu i rai

shu ju in'nen shu ju hi yu
ko en gon kyou mu shu hou ben
in dou shu jou ryou ri sho jaku

sho i sha ga nyo rai hou ben chi ken
hara mitsu kai i go soku
Shari Hotsu nyo rai chi ken ko dai jin'non
mu ryou mu ge riki mu sho i
zen jo ge das'san mai jin nyuu mu sai 
jo ju is'sai mi zou u hou

Shari Hotsu nyou rai no shu ju fun betsu
gyou ses'sho hou gon ji nyuu nan e ka shu shin
Shari Hotsu shu you gon shi mu ryou mu hen
mi zou u hou bus'shitsu jou ju

shi Shari Hotsu fu shu bu setsu
sho i sha ga bus'sho jou ju dai ichi ke u
nan ge shi hou yui butsu yo butsu
nai nou ku jin sho hou jis'sou

sho i sho hou
nyo ze sou nyo ze shou
nyo ze tai nyo ze riki
nyo ze sa
nyo ze in nyo ze en
nyo ze ka nyo ze hou
nyo ze hon maku ku kyou tou


Chapter 16 Part 2: Jiga-ge ("自我"偈)

zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經/16

[Myou hou ren ge kyou
Nyo rai ju ryou hon Dai juu roku]

Ji ga toku bur'rai sho kyou sho kos'shu
mu ryou hyaku sen man oku sai a sou gi
jou sep'pou kyou ke mu shu oku shu jou
ryou nyuu o butsu dou ni rai mu ryou kou
i do shu jou ko hou ben gen ne han
ni jitsu fu metsu do jou juu shi sep'pou
ga jou juu o shi i sho jin zuu riki
ryou ten dou shu jou sui gon ni fu ken

shu ken ga metsu do kou ku you sha ri
gen gai e ren bo ni shou katsu gou shin
shu jou ki shin buku shichi jiki i nyuu nan
is'shin yok'ken butsu fu ji shaku shin myou
ji ga gyuu shu sou ku shutsu Ryou Ju Sen

ga ji go shu jou jou zai shi fu metsu
i hou ben rik'ko gen u metsu fu metsu
yo koku u shu jou ku gyou shin gyou sha
ga bu o hi chuu i setsu mu jou hou

nyo tou fu mon chi tan ni ga metsu do
ga ken sho shu jou motsu zai o ku kai

ko fu i gen shin ryou go shou katsu gou
in go shin ren bo nai shutsu i sep'po

jin zuu riki nyo ze o a sou gi kou
jou zai Ryou Ju Sen gyuu yo sho juu sho
shu jou ken kou jin dai ka sho shou ji
ga shi do an'non ten nin jou juu man
on rin sho dou kaku shu ju hou shou gon

hou ju ta ke ka shu jou sho yuu raku
sho ten gyaku ten ku jou sas'shu gi gaku
u man da ra ke san butsu gyuu dai shu
ga jou do fu ki ni shu ken shou jin
u fu sho ku no nyo ze shitsu juu man
ze sho zai shu jou i aku gou in'nen
ka a sou gi kou fu mon san bou myou
sho u shu ku doku nyuu wa shichi jiki sha
sok'kai ken ga shin zai shi ni sep'pou
waku ji i shi shu setsu butsu ju mu ryou
ku nai ken bus'sha i setsu butsu nan chi

ga chi riki nyo ze e kou shou mu ryou
ju myou mu shu kou ku shu gou sho toku
nyo tou u chi sha mot'to shi shou gi
tou dan ryou you jin butsu go jip'pu ko
nyo i zen hou ben i ji ou shi ko
jitsu zai ni gon shi mu nou sek'ko mou
ga yaku i se bu ku sho ku gen sha
i bon bu ten dou jitsu zai ni gon metsu
i jou ken ga ko ni shou kyou shi shin
hou itsu jaku go yoku da o aku dou chuu

ga jou chi shu jou gyou dou fu gyou dou
zui ou sho ka do i ses'shu ju hou

mai ji sa ze nen i ga ryou shu jo
toku nyuu mu jou dou soku jou ju bus'shin


Chapter 16 Part 1

zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經/16

Myou hou ren ge kyou
Nyo rai ju ryou hon Dai juu roku

1
ni ji butsu gou sho bo satsu gyuu 
is'sai dai shu sho zen nan shi 
nyo tou tou shin ge nyo rai jou tai shi go 
bu go dai shu 
nyo tou tou shin ge nyo rai jou tai shi go 
u bu go sho dai shu 
nyo tou tou shin ge nyo rai jou tai shi go 
ze ji bo satsu dai shu Mi Roku i shu 
gas'shou byaku butsu gon se son 
yui gan ses'shi ga tou tou shin ju butsu go 
nyo ze san byaku i bu gon 
yui gan ses'shi ga tou tou shin ju butsu go

2
ni ji se son chi sho bo satsu 
san shou fu shi ni gou shi gon 
nyo tou tai chou nyo rai hi mitsu 
jin zuu shi riki

3
is'sai se ken ten nin gyuu a shu ra 
kai i kon Shaka Muni butsu 
shus'shaku shi gu ko Ga Ya jo 
fu on za o dou jou 
toku a noku ta ra san myaku san bo dai 
nen zen nan shi 
ga jitsu jou butsu i rai mu ryou mu hen 
hyaku sen man noku na yu ta kou

4
hi nyo go hyaku sen man noku na yu ta 
a sou gi san zen dai sen se kai 
ke shi u nin mat'chi mi jin ka o tou bou 
go hyaku sen man noku na yu ta 
a sou gi koku nai ge ichi jin 
nyo ze tou gyou jin ze mi jin 
sho zen nan shi o i un ga 
ze sho se kai ka toku shi yui 
kyou kei chi go shu fu

5
Mi Roku bo sat'tou ku byaku butsu gon se son 
ze sho se kai mu ryou mu hen hi san ju sho chi 
yaku hi shin riki sho gyuu is'sai shou mon 
hyaku shi butsu i mu ro chi 
fu nou shi yui chi go gen shu 
ga tou juu a yui ot'chi ji 
o ze ji chuu yaku sho fu das'se son 
nyo ze sho se kai mu ryou mu hen 
ni ji butsu gou dai bo sas'shu 
sho zen nan shi kon tou fun myou 
sen go nyo tou ze sho se kai 
nyaku jaku mi jin gyuu fu jaku sha 
jin ni i jin ichi jin ik'kou 
ga jou butsu i rai bu ka o shi 
hyaku sen man noku na yu ta a sou gi ko

6
ji juu ze rai ga jou zai shi 
sha ba se kai sep'pou kyou ke 
yaku o yo sho hyaku sen man noku na yu ta 
a sou gi koku dou ri shu jou

7
sho zen nan shi o ze chuu gen 
ga setsu Nen Dou but'tou 
u bu gon go nyuu o ne han 
nyo ze kai i hou ben fun betsu

8
sho zen nan shi nyaku u shu jou 
rai shi ga sho ga i butsu gen 
kan go shin tou sho kon ri don 
zui sho o do sho sho ji setsu 
myou ji fu dou nen ki dai shou 
yaku bu gen gon tou nyuu ne han 
u i shu ju hou ben setsu mi myou hou 
nou ryou shu jou hok'kan gi shin

9
sho zen nan shi nyo rai ken sho shu jou 
gyou o shou bou toku hak'ku juu sha 
i ze nin setsu ga shou shuk'ke 
toku a noku ta ra san myaku san bo dai 
nen ga jitsu jou butsu i rai 
ku on nyaku shi tan ni hou ben 
kyou ke shu jou ryou nyuu butsu dou 
sa nyo ze setsu

10
sho zen nan shi 
nyo rai sho en kyou den kai i do das'shu jou 
waku sek'ko shin waku set'ta shin 
waku ji ko shin waku ji ta shin 
waku ji ko ji waku ji ta ji 
sho sho gon setsu kai jitsu fu ko

11
sho i sha ga nyo rai nyo jit'chi ken 
san gai shi sou mu u shou ji 
nyaku tai nyaku shutsu yaku mu zai se 
gyuu metsu do sha hi jitsu hi ko 
hi nyo hi i fu nyo san gai 
ken no san gai nyo shi shi ji 
nyo rai myou ken mu u shaku myou

12
i sho shu jou u shu ju shou 
shu ju yoku shu ju gyou 
shu ju oku sou fun bek'ko 
yoku ryou shou sho zen gon i nyak'kan in'nen 
hi yu gon ji shu ju sep'pou 
sho sa butsu ji  mi zou zan pai

13
nyo ze ga jou butsu i rai 
jin dai ku on ju myou mu ryou a sou gi kou 
jou juu fu metsu sho zen nan shi 
ga hon gyou bo satsu dou sho jou ju myou 
kon yu mi jin bu bai jou shu 
nen kon hi jitsu metsu do 
ni ben shou gon to shu metsu do 
nyo rai i ze hou ben kyou ke shu jou 

14
sho i sha ga nyaku buk'ku juu o se 
haku toku shi nin fu shu zen gon 
bin guu ge sen 
ton jaku go yoku nyuu o oku sou 
mou ken mou chuu nyak'ken nyo rai 
jou zai fu metsu ben ki kyou shi 
ni e en dai fu nou shou o 
nan zou shi sou ku gyou shi shin

15
ze ko nyo rai i hou ben setsu 
bi ku tou chi sho bus'shus'se 
nan ka chi guu sho i sha ga 
sho haku toku nin ka mu ryou 
hyaku sen man nok'kou waku u ken butsu 
waku fu ken sha i shi ji ko 
ga sa ze gon sho bi ku 
nyo rai nan ka tok'ken 
shi shu jou tou mon nyo ze go 
hit'tou shou o nan zou shi sou 
shin ne ren bo katsu go o butsu 
ben shu zen gon ze ko nyo rai 
sui fu jitsu metsu ni gon metsu do

16
u zen nan shi sho butsu nyo rai 
hou kai nyo ze i do shu jou 
kai jitsu fu ko

17
hi nyo rou i chi e sou datsu 
myou ren hou yaku zen ji shu byou 
go nin ta sho shi soku 
nyaku juu ni juu nai shi hyaku shu 
i u ji en on shi yo koku

18
sho shi o go on ta doku yaku 
yaku hotsu mon ran en den u ji

19
ze ji go bu gen rai ki ke 
sho shi on doku waku shitsu hon shin 
waku fu shis'sha you ken go bu 
kai dai kan gi hai ki mon jin 
zen nan non ki ga tou gu chi 
go buku doku yaku gan ken ku ryou 
kyou shi ju myou

20
bu ken shi tou ku nou nyo ze 
e sho kyou bou gu kou yaku sou 
shiki kou mi mi kai shitsu gu soku 
tou shi wa gou yo shi ryou buku 
ni sa ze gon shi dai rou yaku 
shiki kou mi mi kai shitsu gu soku 
nyo tou ka buku soku jo ku nou 
mu bu shu gen

21
go sho shi chuu fu shis'shin ja 
ken shi rou yaku shiki kou gu kou 
soku ben buku shi byou jin jo yu 
yo shis'shin ja ken go bu rai 
sui yak'kan gi mon jin gu shaku ji byou 
nen yo go yaku ni fu kou buku

22
sho i sha ga dok'ke jin nyuu 
ship'pon shin ko o shi kou 
shiki kou yaku ni i fu mi 
bu sa ze nen shi shi ka min 
i doku sho chuu shin kai ten dou 
sui ken ga ki gu shak'ku ryou 
nyo ze kou yaku ni fu kou buku 
ga kon tou setsu hou ben 
ryou buku shi yaku 
soku sa ze gon nyo tou tou chi 
ga kon sui rou shi ji i shi 
ze kou rou yaku kon ru zai shi 
nyo ka shu buku mot'tsu fu sai 
sa ze kyou i bu shi ta koku 
ken shi gen gou nyo bu i shi

23
ze ji sho shi mon bu hai sou 
shin dai u nou ni sa ze nen 
nyaku bu zai sha ji min ga tou 
nou ken ku go kon ja sha ga 
on sou ta koku ji yui ko ro 
mu bu ji ko jou e hi kan 
shin zui shou go nai chi shi yaku 
shiki kou mi mi soku shu buku shi 
doku byou kai yu go bu mon shi 
shit'chi toku sai jin ben rai ki 
gen shi ken shi

24
sho zen nan shi o i un ga 
ha u nin nou ses'shi rou i 
ko mou zai fu hot'cha se son 
butsu gon ga yaku nyo ze jou butsu i rai 
mu ryou mu hen hyaku sen man noku na yu ta 
a sou gi kou i shu jou ko i hou ben riki 
gon tou metsu do yaku mu u nou 
nyo hou setsu ga ko mou ka sha

25
ni ji se son yoku juu sen shi gi 
ni setsu ge gon:
[Ji ga toku bur'rai]
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License