Lotus Sutra - Romaji

Notes on the Lotus Sutra

The Lotus Sutra of the Wonderful Law is the Buddhist "New Testament" which appeared at the time of Christ, represented as Buddha's true and final teaching;
It's attributed to Buddha, who lived in the 5th century B.C., though it was finally committed to writing around 100 A.D. (contemporary with the Book of Revelation).
A remarkable moment in this teaching comes when Shakyamuni entrusts it to hearers & readers, in effect saying, "My work in this world has reached its end."

NichirenLibrary.org/en/lsoc/toc/ (Lotus Sutra, Burton Watson's translation 1993)The original copies are believed to have been in Kharosthi, the language of the Śaka/Shakya, as supported by the phonetic "dharani" spells of Ch.26 & 28.
However, the oldest manuscripts that now exist, are in Chinese. All extant Sanskrit versions came later.
Kumārajīva's was the first full Chinese translation, and his differs from older samples in only a couple minor ways, e.g. Chapter 2 "Expedient Means":
the twice-repeated 5 aspects of the Law (which resemble "who, what, where, when, how") were expanded into 10 truths ("suchnesses") of the Law.

zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經 (Lotus Sutra, Kumārajīva's Chinese translation 406 A.D.)

Chanting-Recitation based on Chinese version:

Ch.2 "Expedient Means" & Ch.16 "Life Span" (ZH) (JA) Romaji
Ch.25 "Universal Gates" (ZH) (JA) Romaji
Ch.26 "Dharani" (ZH) (JA 1) (JA 2) Romaji
"Yōhon" (Ch.1,2,12,13,16,21,22,25,26,) Romaji

要品 Yōhon 1 2 12 13 16 21 22 25 26

Chapter 1 Introduction

https://www.nichirenlibrary.org/en/lsoc/Content/1
zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經/01

妙法蓮華経。 Myou hou ren ge- kyou
 序品。 第一 Jo- hon dai ichi
1 如是。 我聞。 一時。 仏住。 Nyo- ze- ga- mon ichi ji- butsu juu
王舎城。 耆闍崛山中。 ou sha- jou gi- shak'ku- sen chuu
2 与大比丘衆 万二千人倶。 Yo- dai bi- ku- shu- man ni- sen nin ku-
皆是阿羅漢。 諸漏已尽。 kai ze- a- ra- kan sho- rou i- jin
3 無復煩悩。 逮得己利。 Mu- bu- bon nou dai tok'ko- ri-
尽諸有結。 心得自在。 jin sho- u- ketsu shin toku ji- zai
4 其名曰。 阿若陳如。 Go- myou watsu a- nyak'kyou jin nyo-
摩訶迦葉。 優楼頻螺迦葉。 ma- ka- ka- shou u*ru bin ra- ka- shou
5 伽耶迦葉。 那提迦葉。 Ga- ya- ka- shou na- dai ka- shou
舎利弗。 大目連。 sha*ri hotsu dai mok'ken ren
6 摩訶迦旃延。 阿楼駄。 Ma- ka- ka- sen nen a- nu*ru da-
劫賓那。 梵波提。 ko- hin na- kyou bon ha- dai
7 離婆多。 畢陵伽婆蹉。 Ri- ha- ta- hitsu ryou ka- ba- sha-
薄拘羅。 摩訶拘羅。 ha- ku- ra- ma- ka- ku- chi- ra-
8 難陀。 孫陀羅難陀。 Nan da- son da*ra nan da-
富楼那 弥多羅 尼子。 fu*ru na- mi*ta ra- ni- shi-
9 須菩提。 阿難。 羅羅。 Shu- bo- dai a- nan ra- go- ra-
如是衆所 知識。 大阿 nyo- ze- shu- sho- chi- shiki dai a-
10 羅漢等。 復有学無学 Ra- kan tou bu- u- gaku mu- gaku
二千人。 摩訶波闍波 ni- sen nin ma- ka- ha- ja- ha-
11 提比丘尼。 与眷属 Dai bi*ku ni- yo- ken zoku
六千人倶。 羅羅母。 roku sen nin ku- ra- go- ra- mo-
12 耶輸陀羅比丘尼。 亦与 Ya- shu- ta- ra- bi*ku ni- yaku yo-
眷属倶。 菩薩摩訶薩 ken zok'ku- bo- satsu ma- ka- satsu
13 八万人。 皆於阿耨多羅 Hachi man nin kai o- a- noku ta- ra-
三藐三菩提。 不退転。 san myaku san bo- dai fu- tai ten
14 皆得陀羅尼。 楽説弁才。 Kai toku da*ra ni- gyou setsu ben zai
転不退 転法輪。 ten pu- tai ten hou rin
15 供養無量。 百千諸仏。 Ku- you mu- ryou hyaku sen sho- butsu
於諸仏所。 植衆徳本。 o- sho- bus'sho- jiki shu- toku hon
16 常為諸仏。 之所称歎。 Jou i- sho- butsu shi- sho- shou tan
以慈修身。 善入仏慧。 i- ji- shu- shin zen nyuu but'te-
17 通達大智。 到於彼岸。 Tsuu datsu dai chi- tou o- hi- gan
名称普聞。 無量世界。 myou shou fu- mon mu- ryou se- kai
18 能度無数。 百千衆生。 Nou do- mu- shu- hyaku sen shu-jou
其名曰。 文殊師利菩薩。 go- myou watsu mon ju- shi*ri bo- satsu
19 観世音菩薩。 得大勢菩薩。 Kan ze- on bo- satsu toku dai sei bo- satsu
常精進菩薩。 不休息菩薩。  jou shou jin bo- satsu fu ku soku bo- satsu
20 宝掌菩薩。 薬王菩薩。 Hou shou bo- satsu yaku o- bo- satsu
勇施菩薩。 宝月菩薩。 yuu ze- bo- satsu hou gachi bo- satsu
21 月光菩薩。 満月菩薩。 Gak'kou bo- satsu man gachi bo- satsu
大力菩薩。 無量力菩薩。  dai riki bo- satsu mu- ryou riki bo- satsu
22 越三界菩薩。 陀婆羅菩薩。 Os'san gai bo- satsu batsu da- ba*ra bo- satsu
弥勒菩薩。 宝積菩薩。 mi- roku bo- satsu hou shaku bo- satsu
23 導師菩薩。 如是等菩薩 Dou shi- bo- satsu nyo- ze- tou bo- satsu
摩訶薩。 八万人倶。 ma- ka- satsu hachi man nin ku-
24 爾時釈提桓因。 与其眷属。 Ni- ji- shaku dai kan nin yo- go- ken zoku
二万天子倶。 復有名月天子。 ni- man ten ji- ku- bu- u- myou gat'ten ji-
25 普香天子。 宝光天子。 Fu- kou ten ji- hou kou ten ji-
四大天王。 与其眷属。 shi- dai ten nou yo- go- ken zoku
26 万天子倶。 自在天子。 Man ten ji- ku- ji- zai ten ji-
大自在天子。 与其眷属。  dai ji- zai ten ji- yo- go- ken zoku
27 三万天子倶。 娑婆世界主。 San man ten ji- ku- sha- ba- se- kai shu-
梵天王。 尸棄大梵。 bon den nou shi- ki- dai bon
28 光明大梵等。 与其眷属。 Kou myou dai bon tou yo- go- ken zoku
万二千天子倶。 有八龍王。 man ni- sen ten ji- ku- u- hachi ryuu ou
29 難陀龍王。 跋難陀龍王。 Nan da- ryuu ou batsu nan da- ryuu ou
娑伽羅龍王。 和脩吉龍王。 sha*ka ra- ryuu ou wa*shu kitsu ryuu ou
30 徳叉迦龍王。 阿那婆達多龍王。 Toku sha*ka ryuu ou a*na ba- dat'ta- ryuu ou
摩那斯龍王。 優鉢羅龍王 ma*na shi- ryuu ou u- hat'ra- ryuu ou
31 等。 各与若干。 百千眷属倶。 Tou kaku yo- nyak'kan hyaku sen ken zok'ku-
有四緊那羅王。 法緊那羅王。 u- shi- kin na*ra ou hou kin na*ra ou
32 妙法緊那羅王。 大法緊那羅王。 Myou hou kin na*ra ou dai hou kin na*ra ou
持法緊那羅王。 各与若干。 ji- hou kin na*ra ou kaku yo- nyak'kan hyaku
33 百千眷属倶。 有四乾闥婆王。 Sen ken zok'ku- u- shi- ken datsu ba- ou
楽乾闥婆王。 楽音乾闥婆王。 gak'ken datsu ba- ou gaku on ken datsu ba- ou
34 美乾闥婆王。 美音乾闥婆王。 Mi- ken datsu ba- ou mi- on ken datsu ba- ou 
各与若干。 百千眷属倶。 有 kaku yo- nyak'kan hyaku sen ken zok'ku- u-
35 四阿脩羅王。 婆稚阿脩羅王。 Shi- a shu ra- ou ba- chi- a shu ra- ou
羅騫駄阿脩羅王。毘摩質多 ka*ra ken da- a shu ra- ou bi- ma- shit'ta
36 羅阿脩羅王。 羅阿脩羅王。 Ra a shu ra- ou ra- go- a shu ra- ou
各与若干。 百千眷属倶。 kaku yo- nyak'kan hyaku sen ken zok'ku-
37 有四迦楼羅王。 大威徳迦楼羅王。 U- shi- ka*ru ra- ou dai i- toku ka*ru ra- ou
大身迦楼羅王。 大満迦楼羅王。 dai shin ka*ru ra- ou dai man ka*ru ra- ou
38 如意迦楼羅王。 各与若干。 Nyo- i- ka*ru ra- ou kaku yo- nyak'kan
百千眷属倶。 韋提希子。 hyaku sen ken zok'ku- i- dai ke- shi-
39 阿闍世王。 与若干。 百千眷 A- ja- se- ou yo- nyak'kan hyaku sen ken
属倶。 各礼仏足。 退坐一面。 zok'ku- kaku rai bus'soku tai za- ichi men


Chapter 2 "Hōben" Expedient Means

https://www.nichirenlibrary.org/en/lsoc/Content/2
zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經/02

妙法蓮華経。 Myou hou ren ge- kyou
 方便品。 第二 Hou ben pon dai ni-
1 爾時世尊。 従三昧 Ni- ji- se- son juu san mai
安詳而起。 告舎利弗。 an jou ni- ki- go- sha*ri hotsu
2 諸仏智慧。 甚深無量。 Sho- but'chi- e- jin jin mu- ryou
其智慧門。 難解難入。 go- chi- e- mon nan ge- nan nyuu
3 一切声聞。 辟支仏。 Is'sai shou mon hyaku shi- butsu
所不能知。 所以者何。 sho- fu- no- chi- sho- i- sha- ga-
4 仏曽親近。 百千万億。 Butsu zou shin gon hyaku sen man noku
無数諸仏。 尽行諸仏。 mu- shu-sho- butsu jin gyou sho- butsu
5 無量道法。 勇猛精進。 Mu- ryou dou hou yuu myou shou jin
名称普聞。 成就甚深。 myou shou fu- mon jou ju- jin jin
6 未曽有法。 随宜所説。 Mi- zou u- hou zui gi- sho- setsu
意趣難解。 i- shu- nan ge-
7 舎利弗。 吾従成仏已来。 Sha*ri hotsu go- juu jou buts' i- rai
種種因縁。 種種譬諭。 shu- ju- in nen shu- ju- hi- yu-
8 広演言教。 無数方便。 Ko- en gon kyou mu- shu- hou ben
引導衆生。 令離諸著。 in dou shu- jou ryou ri- sho- jaku
9 所以者何。 如来方便。 Sho- i- sha- ga- nyo- rai hou ben
知見波羅蜜。 皆已具足。 chi- ken ha*ra mitsu kai i- gu- soku
10 舎利弗。 如来知見。 Sha*ri hotsu nyo- rai chi- ken
広大深遠。 無量無礙。 ko- dai jin non mu- ryou mu- ge-
11 力。 無所畏。 禅定。 Riki mu- sho- i- zen jou
解脱。 三昧。 深入無際。 ge- das'san mai jin nyuu mu- sai
12 成就一切。 未曽有法。 Jo- ju- is'sai mi- zou u- hou
舎利弗。 如来能 sha*ri hotsu nyo- rai nou
13 種種分別。 巧説諸法。 Shu- ju- fun betsu gyou ses'sho- hou
言辞柔軟。 悦可衆心。 gon ji- nyuu nan ek'ka- shu- shin
14 舎利弗。 取要言之。 Sha*ri hotsu shu- you gon shi-
無量無辺。 未曽有法。 mu- ryou mu- hen mi- zou u- hou
15 仏悉成就。 止。 舎利弗。 Bus'shitsu jou ju- shi- sha*ri hotsu 
不須復説。 所以者何。 fu- shu- bu- setsu sho- i- sha- ga-
16 仏所成就。 第一希有。 Bus'sho- jou ju- dai ichi ke- u-
難解之法。 唯仏与仏。 nan ge- shi- hou yui butsu yo- butsu
17 乃能究尽。 諸法実相。 Nai nou ku- jin sho- hou jis'sou
所謂諸法。 如是相。 sho- i- sho- hou nyo- ze- sou
18 如是性。 如是体。 Nyo- ze- shou nyo- ze- tai
如是力。 如是作。 nyo- ze- riki nyo- ze- sa-
19 如是因。 如是縁。 Nyo- ze- in nyo- ze- en
如是果。 如是報。 nyo- ze- ka- nyo- ze- hou
20 如是本 末究竟等。 Nyo- ze- hon mak'ku- kyou tou
 
21 欲令衆生。 開仏知見。 Yoku ryou shu- jou kai but'chi- ken
使得清浄故。 出現於世。 shi- toku shou jou ko- shutsu gen no- se-
22 欲示衆生。 仏知見故。 Yoku ji- shu- jou but'chi- ken ko-
出現於世。 欲令衆生。 shutsu gen no- se- yoku ryou shu- jou
23 悟仏知見故。 出現於世。 Go- but'chi- ken ko- shutsu gen no- se-
欲令衆生。 入仏知見 yoku ryou shu- jou nyuu but'chi- ken
24 道故。 出現於世。 Dou ko- shutsu gen no- se-
舎利弗。 是為諸仏。 sha*ri hotsu ze- i- sho- butsu
25 唯以一大 事因縁故。 Yui i- ichi dai ji- in nen ko-
出現於世。 shutsu gen no- se-
26 三界無安 猶如火宅 San gai mu- an yu- nyo- ka- taku
衆苦充満 甚可怖畏  shu- ku- juu man jin ka- fu- i-
27 常有生老 病死憂患 Jou u- shou rou byou shi- u- gen
如是等火 熾然不息  nyo- ze- tou ka- shi- nen fu- soku
28 如来已離 三界火宅 Nyo- rai i- ri- san gai ka- taku
寂然閑居 安処林野  jaku nen gen go- an jo- rin ya-
29 今此三界 皆是我有 Kon shi- san gai kai ze- ga- u-
其中衆生 悉是吾子  go- chuu shu- jou shitsu ze- go- shi-
30 而今此処 多諸患難 Ni- kon shi- sho- ta- sho- gen nan
唯我一人 能為救護  yui ga- ichi nin no- i- ku- go-
31 我遣化四衆 比丘比丘尼 Ga- ken ge- shi- shu- bi ku bi ku ni-
及清信士女 供養於法師  gis'shou shin ji- nyo- ku- you o- hos'shi-
32 引導諸衆生 集之令聴法 In dou sho- shu- jou shuu shi- ryou chou bou
若人欲加悪 刀杖及瓦石  nyaku nin yok'ka- aku tou jou gyuu ga- shaku
33 則遣変化人 為之作衛護 Sok'ken hen ge- nin i- shi- sa- ei go-
爾時宝塔中。 出大音声。 ni- ji- hou tou chuu sui dai on jou
34 歎言善哉善哉。 釈迦牟尼 Tan gon zen zai zen zai sha ka mu ni
世尊。 能以平等大慧。 se- son no- i- byou dou dai e-
35 教菩薩法。 仏所護念。 Kyou bo- sap'pou bus'sho- go- nen
妙法華経。 為大衆説。 myou hok'ke- kyou i- dai shu- setsu
36 如是如是。 釈迦牟尼世尊。 Nyo- ze- nyo- ze- sha ka mu ni se- son
如所説者。 皆是真実。 nyo- sho- ses'sha- kai ze- shin jitsu


Chapter 12 Devadatta (and Dragon Girl)

https://www.nichirenlibrary.org/en/lsoc/Content/12
zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經/12

妙法蓮華経。 Myou hou ren ge- kyou
 提婆達多品。 第十二 Dai ba- dat'ta- hon dai juu ni-
1 爾時仏告 諸菩薩。 及 Ni- ji- butsu go- sho- bo- satsu gyuu
天人四衆。 吾於過去。 ten nin shi- shu- go- o- ka- ko-
2 無量劫中。 求法華経。 Mu- ryou ko- chuu gu- hok'ke- kyou
無有懈倦。 於多劫中。  mu- u- ke- ken o- ta- kou chuu
3 常作国王。 発願求於。 Jou sa- koku ou hotsu gan gu- o-
無上菩提。 心不退転。 mu- jou bo- dai shin pu- tai ten
4 為欲満足。 六波羅蜜。 I- yoku man zoku roku ha*ra mitsu
勤行布施。 心無悋惜。 gon gyou fu- se- shin mu- rin jaku
5 象馬七珍。 国城妻子。 Zou me- shit'chin koku jou sai shi-
奴婢僕従。 頭目髄脳。 nu- bi- boku juu zu- moku zui nou
6 身肉手足。 不惜躯命。 Shin niku shu- soku fu- shak'ku- myou
時世人民。 寿命無量。 ji- se- nin min ju-myou mu- ryou
7 為於法故。 捐捨国位 I- o- hou ko- en sha- koku i-
委政太子。 撃鼓宣令。 i- shou dai shi- gyak'ku- sen ryou
8 四方求法。 誰能為我 Shi- hou gu- hou sui nou i- ga-
説大乗者。 吾当終身。 setsu dai jou sha- go- tou shuu shin
9 供給走使 時有仙人。 Ku- kyuu sou shi- ji- u- sen nin
来白王言。 我有大乗。 rai byaku ou gon ga- u- dai jou
10 名妙法蓮華経。 Myou myou hou ren ge- kyou
若不違我。 当為宣説。 nyaku fu- i- ga- tou i- sen zetsu
11 王聞仙言。 歓喜踊躍。 Ou mon sen gon kan gi- yu- yaku
即随仙人。 供給所須。 soku zui sen nin ku- kyuu sho- shu-
12 採果汲水。 拾薪設食。 Sai ka- gis'sui juu shin setsu jiki
乃至以身。 而作牀座。 nai shi- i- shin ni- sa- jou za-
13 身心無倦。 于時奉事。 Shin jin mu- ken u- ji- bu- ji-
経於千歳。 為於法故。 kyou o- sen zai i- o- hou ko-
14 精勤給侍。 令無所乏。 Shou gon kyuu ji- ryou mu- sho- bou
爾時世尊。 欲重宣此義。 ni- ji- se- son yoku juu sen shi gi
15 而説偈言 Ni- setsu ge- gon
我念過去劫 為求大法故 ga- nen ka- ko- kou i- gu- dai hou ko-
16 雖作世国王 不貪五欲楽 Sui sa- se- koku ou fu- ton go- yoku raku
椎鐘告四方 誰有大法者 tsui shou gou shi- hou sui u- dai hou sha-
17 若為我解説 身当為奴僕 Nyaku i- ga- ge- setsu shin tou i- nu- boku
時有阿私仙 来白於大王 ji- u- a- shi- sen rai byaku o- dai ou
18 我有微妙法 世間所希有 Ga- u- mi- myou hou se- ken sho- ke- u-
若能修行者 吾当為汝説 nyaku nou shu- gyou sha- go- tou i- nyo- setsu
19 時王聞仙言 心生大喜悦 Ji- ou mon sen gon shin shou dai ki- etsu
即便随仙人 供給於所須 soku ben zui sen nin ku- kyuu o- sho- shu-
20 採薪及果 随時恭敬与 Sai shin gyuu ka- ra- zui ji- ku- gyou yo-
情存妙法故 身心無懈倦 jou zon myou hou ko- shin jin mu- ke- ken
21 普為諸衆生 勤求於大法 Fu- i- sho- shu- jou gon gu- o- dai hou
亦不為己身 及以五欲楽 yaku fu- i- ko- shin gyuu i- go- yoku raku
22 故為大国王 勤求獲此法 Ko- i- dai koku ou gon gu- gyaku shi- hou
遂致得成仏 今故為汝説 sui chi- toku jou butsu kon ko- i- nyo- setsu
23 仏告諸比丘。 爾時王者。 Butsu go- sho- bi- ku- ni- ji- ou sha-
則我身是。 時仙人者。 今 soku ga- shin ze- ji- sen nin sha- kon
24 提婆達多是。 由提婆達多。 Dai ba- dat'ta- ze- yu- dai ba- dat'ta-
善知識故。 令我具足。 zen chi- shiki ko- ryou ga- gu- soku
25 六波羅蜜。 慈悲喜捨。 Roku ha*ra mitsu ji- hi- ki- sha-
三十二相。 八十種好。 san juu ni- sou hachi jus'shu- kou
26 紫磨金色。 十力。 四無所 Shi- ma- kon jiki juu riki shi- mu- sho-
畏。 四摂法。 十八不共。 i- shi- shou bou juu hap'pu- gu-
27 神通道力。 成等正覚。 Jin zuu dou riki jou tou shou gaku
広度衆生。 皆因提婆達多。  kou do- shu- jou kai in dai ba- dat'ta-
28 善知識故。 告諸四衆。 Zen chi- shiki ko- gou sho- shi- shu-
提婆達多。 却後過無量劫。  dai ba- dat'ta- kyaku go- ka- mu- ryou kou
29 当得成仏。 号曰天王 Tou toku jou butsu gou wat'ten nou
如来応供。 正知。  nyo- rai ou gu- shou hen chi-
30 明行足。 善逝。 世間解。 Myou gyou soku zen zei se- ken ge-
無上士。 調御丈夫。 天人師。 mu- jou ji- jou go- jou bu- ten nin shi-
31 仏。 世尊。 世界名天道。 Bus'se- son se- kai myou ten dou
時天王仏。 住世二十中劫。 ji- ten nou butsu juu se- ni- jit'chuu kou
32 広為衆生。 説於妙法。 Ko- i- shu- jou set'to- myou hou
恒河沙衆生。 得阿羅漢果。  gou ga- sha- shu- jou toku a- ra- kan ga-
33 無量衆生。 発縁覚心。 Mu- ryou shu- jou hotsu en gaku shin
恒河沙衆生。 発無上道心。  gou ga- sha- shu- jou hotsu mu- jou dou shin
34 得無生忍。 住不退転。 Toku mu- shou nin juu fu- tai ten
時天王仏。 般涅槃後。 ji- ten no- butsu hatsu ne- han go-
35 正法住世。 二十中劫。 Shou bou juu se- ni- jit'chuu kou
全身舎利。 起七宝塔。 高 zen shin sha- ri- ki- ship'pou tou kou
36 六十由旬。 縦広四十由旬。 Roku juu yu- jun juu kou shi- juu yu- jun
諸天人民。 悉以雑華。 sho- ten nin min shit'chi- zak'ke-
37 抹香焼 香塗香。 Mak'kou shou kou zu- kou
衣服瓔珞。 幢旛宝蓋。 e- buku you raku dou ban hou gai
38 伎楽歌頌。 礼拝供養。 Gi- gak'ka- ju- rai hai ku- you
七宝妙塔。 無量衆生。 ship'pou myou tou mu- ryou shu- jou
39 得阿羅漢果。 無数衆生。 Toku a- ra- kan ga- mu- shu- shu- jou
悟辟支仏。 不可思議衆生。  go- hyaku shi- butsu fu- ka- shi- gi- shu- jou
40 発菩提心。 至不退転。 Hotsu bo- dai shin shi- fu- tai ten
仏告諸比丘。 未来世中。  butsu gou sho- bi- ku- mi- rai se- chuu
41 若有善男子 善女人。 Nyaku u- zen nan shi- zen nyo- nin
聞妙法華経。 提婆達多品。 mon myou hok'ke- kyou dai ba- dat'ta- hon
42 浄心信敬。 不生疑惑者。 Jou shin shin gyou fu- shou gi- waku sha-
不墮地獄。 餓鬼畜生。 fu- da- ji- goku ga- ki- chiku shou
43 生十方仏前。 所生之処。 Shou jip'pou butsu zen sho- shou shi- sho-
常聞此経。 若生人天中。 jou mon shi- kyou nyaku shou nin den chuu
44 受勝妙楽。 若在仏前。 Ju- shou myou raku nyaku zai butsu zen
蓮華化生。 於時下方。 ren ge- ke- shou o- ji- ge- hou
45 多宝世尊。 所従菩薩。 Ta- hou se- son sho- juu bo- satsu
名曰智積。 啓多宝仏。 myou wat'chi- shaku kei ta- hou butsu
46 当還本土。 釈迦牟尼仏。 Tou gen hon do- sha*ka mu*ni butsu
告智積曰。 善男子。  gou chi- shaku watsu zen nan shi-
47 且待須臾。 此有菩薩。 Sha- dai shu- yu- shi- u- bo- satsu
名文殊師利。 可与相見。  myou mon ju- shi- ri- ka- yo- sou ken
48 論説妙法。 可還本土。 爾 Ron zetsu myou hou ka- gen hon do- ni-
時文殊師利。 坐千葉蓮華。 ji- mon ju- shi- ri- za- sen you ren ge-
49 大如車輪。 倶来菩薩。 Dai nyo- sha- rin ku- rai bo- satsu
亦坐宝蓮華。 従於大海。 yaku za- hou ren ge- juu o- dai kai
50 娑竭羅龍宮。 自然涌出。 Sha- kat'ra- ryuu guu ji- nen yu- jutsu
住虚空中。 詣霊鷲山。 juu ko- kuu chuu kei ryou ju- sen
51 従蓮華下。 至於仏前。 Juu ren ge- ge- shi- o- butsu zen
頭面敬礼。 二世尊足。 zu- men kyou rai ni- se- son soku
52 修敬已畢。 往智積所。 Shu- kyou i- hitsu ou chi- shaku sho-
共相慰問。 却坐一面。 gu- sou i- mon kyaku za- ichi men
53 智積菩薩。 問文殊師利。 Chi- shaku bo- satsu mon mon ju- shi- ri-
仁往龍宮。 所化衆生。 nin nou ryuu guu sho- ke- shu- jou
54 其数幾何。 文殊師利言。 Go- shu- ki- ga- mon ju- shi- ri- gon
其数無量。 不可称計。 go- shu- mu- ryou fu- ka- shou kei
55 非口所宣。 非心所測。 Hi- ku- sho- sen hi- shin sho- shiki
且待須臾。 自当有証。 sha- dai shu- yu- ji- tou u- shou
56 所言未竟。 無数菩薩。 Sho- gon mi- kyou mu- shu- bo- satsu
坐宝蓮華。 従海涌出。 za- hou ren ge- juu kai yu- jutsu
57 詣霊鷲山。 住在虚空。 Ke- ryou ju- sen juu zai ko- kuu
此諸菩薩。 皆是文殊師利。 shi- sho- bo- satsu kai ze- mon ju- shi- ri-
58 之所化度。 具菩薩行。 Shi- sho- ke- do- gu- bo- satsu gyou
皆共論説。 六波羅蜜。 kai gu- ron zetsu roku ha*ra mitsu
59 本声聞人 在虚空中。 Hon shou mon nin zai ko- kuu chuu
説声聞行。 今皆修行。 ses'shou mon gyou kon kai shu- gyou
60 大乗空義。 文殊師利。 Dai jou kuu gi- mon ju- shi- ri-
謂智積曰。 於海教化。 i- chi- shaku watsu o- kai kyou ke-
61 其事如此。 爾時智積 Go- ji- nyo- shi- ni- ji- chi- shaku
菩薩。 以偈讃曰 bo- satsu i- ge- san watsu
62 大智徳勇健 化度無量衆 Dai chi- toku yuu gon ke- do- mu- ryou shu-
今此諸大会 及我皆已見  kon shi- sho- dai e- gyuu ga- kai i- ken
63 演暢実相義 開闡一乗法 En chou jis'sou gi- kai sen ichi jou hou
広導諸群生 令速成菩提  kou dou sho- gun jou ryou soku jou bo- dai
64 文殊師利言。 Mon ju- shi- ri- gon
我於海中。 唯常宣説。 ga- o- kai chuu yui jou sen zetsu
65 妙法華経。 智積菩薩。 Myou hok'ke- kyou chi- shaku bo- satsu
問文殊師 利言。 此経 mon mon ju- shi- ri- gon shi- kyou
66 甚深微妙。 諸経中宝。 Jin jin mi- myou sho- kyou chuu hou
世所希有。 頗有衆生。 se- sho- ke- u- ha- u- shu- jou
67 勤加精進。 修行此経。 Gon ka- shou jin shu- gyou shi- kyou
速得仏不。 文殊師利言。  soku toku bup'pu- mon ju- shi- ri- gon
68 有。 娑竭 羅龍王女。 U- sha- kat'ra- ryuu ou nyo-
年始八歳。 智慧利根。 nen shi- has'sai chi- e- ri- kon
69 善知衆生。 諸根行業。 Zen chi- shu- jou sho- kon gyou gou
得陀羅尼。 諸仏所説。 toku da*ra ni- sho- bus'sho- setsu
70 甚深秘蔵。 悉能受持。 Jin jin hi- zou shitsu nou ju- ji-
深入禅定。 了達諸法。 jin nyuu zen jou ryou das'sho- hou
71 於刹那頃。 発菩提心。 O- setsu nak'kyou hotsu bo- dai shin
得不退転。 弁才無礙。 toku fu- tai ten ben zai mu- ge-
72 慈念衆生。 猶如赤子。 Ji- nen shu- jou yu- nyo- shaku shi-
功徳具足。 心念口演。 ku- doku gu- soku shin nen ku- en
73 微妙広大。 慈悲仁譲。 Mi- myou kou dai ji- hi- nin jou
志意和雅。 能至菩提。 shi- i- wa- ge- no- shi- bo- dai
74 智積菩薩言。 我見 Chi- shaku bo- satsu gon ga- ken
釈迦如来。 於無量劫。 sha- ka- nyo- rai o- mu- ryou kou
75 難行苦行。 積功累徳。 Nan gyou ku- gyou shak'ku- rui toku
求菩薩道 未曽止息。 gu- bo- satsu dou mi- zou shi- soku
76 観三千大 千世界。 Kan san zen dai sen se- kai
乃至無有。 如芥子許。 nai shi- mu- u- nyo- ke- shi- ko-
77 非是菩薩。 捨身命処。 Hi- ze- bo- satsu sha- shin myou sho-
為衆生故。 然後乃得。 i- shu- jou ko- nen go- nai toku
78 成菩提道。 不信此女。 Jou bo- dai dou fu- shin shi- nyo-
於須臾頃。 便成正覚。  o- shu- yu- kyou ben jou shou gaku
79 言論未訖。 時龍王女。 Gon ron mi- kotsu ji- ryuu o- nyo-
忽現於前。 頭面礼敬。 kotsu gen o- zen zu- men rai kyou
80 却住一面。 以偈讃曰 Kyaku juu ichi men i- ge- san watsu
深達罪福相 照於十方  jin datsu zai fuku sou hen jou o- jip'pou
81 微妙浄法身 具相三十二 Mi- myou jou hos'shin gu- sou san juu ni-
以八十種好 用荘厳法身  i- hachi jis'shu- kou yuu shou gon hos'shin
82 天人所戴仰 龍神咸恭敬 Ten nin sho- tai gou ryuu jin gen ku- gyou
一切衆生類 無不宗奉者  is'sai shu- jou rui mu- fu- shuu bu- sha-
83 又聞成菩提 唯仏当証知 U- mon jou bo- dai yui but'to- shou chi-
我闡大乗経 度脱苦衆生  ga- sen dai jou kyou do- dak'ku- shu- jou
84 爾時舎利弗。 語龍女言。 Ni- ji- sha*ri hotsu go- ryuu nyo- gon
汝謂不久。 得無上道。  nyo- i- fu- ku- toku mu- jou dou
85 是事難信。 所以者何。 Ze- ji- nan shin sho- i- sha- ga-
女身垢穢。 非是法器。 nyo- shin ku- e- hi- ze- hou ki-
86 云何能得。 無上菩提。 Un ga- nou toku mu- jou bo- dai
仏道縣曠。 経無量劫。 butsu dou ken kou kyou mu- ryou kou
87 勤苦積行。 具修諸度。 Gon gu- shaku gyou gu- shu- sho- do-
然後乃成。 又女人身。 nen go- nai jou u- nyo- nin shin
88 猶有五障。 一者不得。 Yu- u- go- shou is'sha- fu- toku
作梵天王。 二者帝釈。 sa- bon den nou ni- sha- tai shaku
89 三者魔王。 四者転 San sha- ma- ou shi- sha- ten
輪聖王。 五者仏身。 rin jou ou go- sha- bus'shin
90 云何女身。 速得成仏。 Un ga- nyo- shin soku toku jou butsu
爾時龍女。 有一宝珠。 ni- ji- ryuu nyo- u- ichi hou ju-
91 価直三千 大千世界。 Ke- jiki san zen dai sen se- kai
持以上仏。 仏即受之。 ji- i- jou butsu bus'soku ju- shi-
92 龍女謂智 積菩薩。 尊 Ryuu nyo- i- chi- shaku bo- satsu son
者舎利弗言。 我献宝珠。 ja- sha*ri hotsu gon ga- kon hou ju-
93 世尊納受。 是事疾不。 Se- son nou ju- ze- ji- ship'pu-
答言。 甚疾。 女言。 tou gon jin shitsu nyo- gon
94 以汝神力。 観我成仏。 I- nyo- jin riki kan ga- jo- butsu
復速於此。 当時衆会。 bus'soku o- shi- tou ji- shu- e-
95 皆見龍女。 忽然之間。 Kai ken ryuu nyo- kotsu nen shi- gen
変成男子。 具菩薩行。 hen jou nan shi- gu- bo- satsu gyou
96 即往南方。 無垢世界。 Soku ou nan pou mu- ku- se- kai
坐宝蓮華。 成等正覚。 za- hou ren ge- jou tou shou gaku
97 三十二相。 八十種好。 San juu ni- sou hachi jus'shu- gou
普為十方。 一切衆生。 fu- i- jip'pou is'sai shu- jou
98 演説妙法。 爾時娑婆世界。 En zetsu myou hou ni- ji- sha- ba- se- kai
菩薩声聞。 天龍八部。 bo- sas'shou mon ten ryuu hachi bu-
99 人与非人。 皆遥見彼。 Nin yo- hi- nin kai you ken pi-
龍女成仏。 普為時会。 ryuu nyo- jou butsu fu- i- ji- e-
100 人天説法。 心大歓喜。 Nin den sep'pou shin dai kan gi-
悉遥敬礼。 無量衆生。 shit'chou kyou rai mu- ryou shu- jou
101 聞法解悟。 得不退転。 Mon pou ge- go- toku fu- tai ten
無量衆生。 得受道記。 mu- ryou shu- jou toku ju- dou ki-
102 無垢世界。 六反震動。 Mu- ku- se- kai rop'pen shin dou
娑婆世界。 三千衆生。 sha- ba- se- kai san zen shu- jou
103 住不退地。 三千衆生。 Juu fu- tai ji- san zen shu- jou
発菩提心。 而得受記。 hotsu bo- dai shin ni- toku ju- ki-
104 智積菩薩。 及舎利弗。 Chi- shaku bo- satsu gyuu sha*ri hotsu
一切衆会。 黙然信受 is'sai shu- e- moku nen shin ju-


Chapter 13 "Kanji" To Encourage Devotion

https://www.nichirenlibrary.org/en/lsoc/Content/13
zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經/13

妙法蓮華経。 Myou hou ren ge- kyou
 勧持品。第十三  Kan ji- hon dai juu san
1 唯願不為慮 於仏滅度後 Yui gan fu- i- ryo- o- butsu metsu do- go-
恐怖悪世中 我等当広説  ku- fu- aku se- chuu ga- tou tou kou setsu
2 有諸無智人 悪口罵詈等 U- sho- mu- chi- nin ak'ku- me- ri- tou
及加刀杖者 我等皆当忍  gyuu ka- tou jou sha- ga- tou kai tou nin
3 悪世中比丘 邪智心諂曲 Aku se- chuu bi- ku- ja- chi- shin ten goku
未得謂為得 我慢心充満  mi- toku i- i- toku ga- man shin juu man
4 或有阿練若 納衣在空閑 Waku u- a- ren nya- nou e- zai kuu gen
自謂行真道 軽賎人間者  ji- i- gyou shin dou kyou sen nin gen sha-
5 貪著利養故 与白衣説法 Ton jaku ri- you ko- yo- byaku e- sep'pou
為世所恭敬 如六通羅漢  i- se- sho- ku- gyou nyo- roku tsuu ra- kan
6 是人懐悪心 常念世俗事 Ze- nin e- aku shin jou nen se- zoku ji-
仮名阿練若 好出我等過  ke- myou a- ren nya- kou sui ga- tou ka-
7 而作如是言 此諸比丘等 Ni- sa- nyo- ze- gon shi- sho- bi- ku- tou
為貪利養故 説外道論議  i- ton ri- you ko- setsu ge- dou ron gi-
8 自作此経典 誑惑世間人 Ji- sa- shi- kyou den ou waku se- ken nin
為求名聞故 分別説是経  i- gu- myou mon ko- fun bes'setsu ze- kyou
9 常在大衆中 欲毀我等故 Jou zai dai shu- chuu yok'ki- ga- tou ko-
向国王大臣 婆羅門居士  kou koku ou dai jin ba ra mon ko- ji-
10 及余比丘衆 誹謗説我悪 Gyuu yo- bi- ku- shu- hi- hou setsu ga- aku
謂是邪見人 説外道論議  i- ze- ja- ken nin setsu ge- dou ron gi-
11 我等敬仏故 悉忍是諸悪 Ga- tou kyou buk'ko- shitsu nin ze- sho- aku
為斯所軽言 汝等皆是仏  i- shi- sho- kyou gon nyo- tou kai ze- butsu
12 如此軽慢言 皆当忍受之 Nyo- shi- kyou man gon kai tou nin ju- shi-
濁劫悪世中 多有諸恐怖  jok'kou aku se- chuu ta- u- sho- ku- fu-
13 悪鬼入其身 罵詈毀辱我 Ak'ki- nyuu go- shin me- ri- ki- niku ga-
我等敬信仏 当著忍辱鎧  ga- tou kyou shin butsu tou jaku nin niku gai
14 為説是経故 忍此諸難事 I- setsu ze- kyou ko- nin shi- sho- nan ji-
我不愛身命 但惜無上道  ga- fu- ai shin myou tan jaku mu- jou dou
15 我等於来世 護持仏所嘱 Ga- tou o- rai se- go- ji- bus'sho- zoku
世尊自当知 濁世悪比丘  se- son ji- tou chi- joku se- aku bi- ku-
16 不知仏方便 随宜所説法 Fu- chi- butsu hou ben zui gi- sho- sep'pou
悪口而顰蹙 数数見擯出  ak'ku- ni- bin juku saku sak'ken hin zui
17 遠離於塔寺 如是等衆悪 On ri- o- tou ji- nyo- ze- tou shu- aku
念仏告勅故 皆当忍是事  nen butsu gou chok'ko- kai tou nin ze- ji-
18 諸聚落城邑 其有求法者 Sho- ju- raku jou ou go- u- gu- hou sha-
我皆到其所 説仏所嘱法  ga- kai tou go- sho- setsu bus'sho- zop'pou
19 我是世尊使 処衆無所畏 Ga- ze- se- son shi- sho- shuu mu- sho- i-
我当善説法 願仏安穏住  ga- tou zen sep'pou gan butsu an non juu
20 我於世尊前 諸来十方仏 Ga- o- se- son zen sho- rai jip'pou butsu
発如是誓言 仏自知我心  hotsu nyo- ze- sei gon butsu ji- chi- ga- shin


Chapter 16 "Nyorai Juryō" Life Span

https://www.nichirenlibrary.org/en/lsoc/Content/16
zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經/16

妙法蓮華経。 Myou hou ren ge- kyou
 如来寿量品。 第十六 Nyo- rai ju- ryou hon dai juu roku
1 爾時仏告諸菩薩。 及 Ni- ji- butsu gou sho- bo- satsu gyuu
一切大衆。 諸善男子。 is'sai dai shu- sho- zen nan shi-
2 汝等当信解。 如来誠諦 Nyo- tou tou shin ge- nyo- rai jou tai
之語。 復告大衆。 shi- go- bu- go- dai shu-
3 汝等当信解。 如来誠諦 Nyo- tou tou shin ge- nyo- rai jou tai
之語。 又復告諸大衆。 shi- go- u- bu- go- sho- dai shu-
4 汝等当信解。 如来誠諦 Nyo- tou tou shin ge- nyo- rai jou tai
之語。 是時菩薩大衆。 shi- go- ze- ji- bo- satsu dai shu-
5 弥勒為首。 合掌白仏言。 Mi- roku i- shu- gas'shou byaku butsu gon
世尊。 唯願説之。 我等当 se- son yui gan ses'shi- ga- tou tou
6 信受仏語。 如是三白已。 Shin ju- butsu go- nyo- ze- san byaku i-
復言。 唯願説之。 我等当 bu- gon yui gan ses'shi- ga- tou tou
7 信受仏語。 爾時世尊。 Shin ju- butsu go- ni- ji- se- son
知諸菩薩。 三請不止。 chi- sho- bo- satsu san shou fu- shi-
8 而告之言。 汝等諦聴。 Ni- gou shi- gon nyo- tou tai chou
如来秘密。 神通之力。 nyo- rai hi- mitsu jin zuu shi- riki
9 一切世間天人。 及阿 Is'sai se- ken ten nin gyuu a-
脩羅。 皆謂今釈迦牟尼仏。 shu- ra- kai i- kon sha ka mu ni butsu
10 出釈氏宮。 去伽耶城 Shus'shaku shi- gu- ko- ga- ya- jou
不遠。 坐於道場。 得阿 fu- on za- o- dou jou toku a-
11 耨多羅三 藐三菩提。 Noku ta- ra- san myaku san bo- dai
然善男子。 我実成仏 nen zen nan shi- ga- jitsu jou butsu
12 已来。 無量無辺。 百千 I- rai mu- ryou mu- hen hyaku sen
万億。 那由佗劫。 譬如 man noku na- yu- ta- kou hi- nyo-
13 五百千万億。 那由佗。 Go- hyaku sen man noku na- yu- ta-
阿僧祇。 三千大千世界。 a- sou gi- san zen dai sen se- kai
14 仮使有人。 抹為微塵。 Ke- shi- u- nin mat'chi- mi- jin
過於東方。 五百千万 ka- o- tou bou go- hyaku sen man
15 億。 那由佗。 阿僧祇国。 Noku na- yu- ta- a- sou gi- koku
乃下一塵。 如是東行。 nai ge- ichi jin nyo- ze- tou gyou
16 尽是微塵。 諸善男子。 Jin ze- mi- jin sho- zen nan shi-
於意云何。 是諸世界。 o- i- un ga- ze- sho- se- kai
17 可得思惟校計。 知其 Ka- toku shi- yui kyou ke- chi- go-
数不。 弥勒菩薩等。 shu- fu- mi- roku bo- sat'tou
18 倶白仏言。 世尊。 是諸 Ku- byaku butsu gon se- son ze- sho-
世界。 無量無辺。 非算 se- kai mu- ryou mu- hen hi- san
19 数所知。 亦非心力所及。 Ju- sho- chi- yaku hi- shin riki sho- gyuu
一切声聞。 辟支仏。 is'sai shou mon hyaku shi- butsu
20 以無漏智。 不能思惟。 I- mu- ro- chi- fu- nou shi- yui
知其限数。 我等住。 阿 chi- go- gen shu- ga- tou juu a-
21 惟越致地。 於是事中。 Yui ot'chi- ji- o- ze- ji- chuu
亦所不達。 世尊。 如是 yaku sho- fu- das' se- son nyo- ze-
22 諸世界。 無量無辺。 Sho- se- kai mu- ryou mu- hen
爾時仏告。 大菩薩衆。 ni- ji- butsu gou dai bo- sas'shu-
23 諸善男子。 今当分明。 Sho- zen nan shi- kon tou fun myou
宣語汝等。 是諸世界。 sen go- nyo- tou ze- sho- se- kai
24 若著微塵。 及不著者。 Nyaku jaku mi- jin gyuu fu- jaku sha-
尽以為塵。 一塵一劫。 jin ni- i- jin ichi jin ik'kou
25 我成仏已来。 復過於 Ga- jou but'chi- rai bu- ka- o-
此。 百千万億那由佗。 shi- hyaku sen man noku na- yu- ta- 
26 阿僧祇劫。 自従是来。 A- sou gi- kou ji- juu ze- rai
我常在此 娑婆世界。 ga- jou zai shi- sha- ba- se- kai
27 説法教化。 亦於余処。 Sep'pou kyou ke- yaku o- yo- sho-
百千万億。 那由佗。 hyaku sen man noku na- yu- ta-
28 阿僧祇国。 導利衆生。 A- sou gi- koku dou ri- shu- jou
諸善男子。 於是中間。 sho- zen nan shi- o- ze- chuu gen
29 我説然燈仏等。 Ga- setsu nen'dou but'tou
又復言其。 入於涅槃。 u- bu- gon go- nyuu o- ne- han
30 如是皆以。 方便分別。 Nyo- ze- kai i- hou ben fun betsu
諸善男子。 若有衆生。 sho- zen nan shi- nyaku u- shu- jou
31 来至我所。 我以仏眼。 Rai shi- ga- sho- ga- i- butsu gen
観其信等。 諸根利鈍。 kan go- shin tou sho- kon ri- don
32 随所応度。 処処自説。 Zui sho- o- do- sho- sho- ji- setsu
名字不同。 年紀大小。 myou ji- fu- dou nen ki- dai shou
33 亦復現言。 当入涅槃。 Yaku bu- gen gon tou nyuu ne- han
又以種種方便。 説微 u- i- shu- ju- hou ben setsu mi-
34 妙法。 能令衆生。 発歓 Myou hou nou ryou shu- jou hok'kan
喜心。 諸善男子。 如来 gi- shin sho- zen nan shi- nyo- rai
35 見諸衆生。 楽於小法。 Ken sho- shu- jou gyou o- shou bou
徳薄垢重者。 為是人説。 toku hak'ku- juu sha- i- ze- nin setsu
36 我少出家。 得阿耨多羅 Ga- shou shuk'ke- toku a- noku ta- ra-
三藐三菩提。 然我実 san myaku san bo- dai nen ga- jitsu
37 成仏已来。 久遠若斯。 Jou butsu' i- rai ku- on nyaku shi-
但以方便。 教化衆生。 tan ni- hou ben kyou ke- shu- jou
38 令入仏道。 作如是説。 Ryou nyuu butsu dou sa- nyo- ze- setsu
諸善男子。 如来所演 sho- zen nan shi- nyo- rai sho- en
39 経典。 皆為度脱衆生。 Kyou den kai i- do- das'shu- jou
或説己身。 或説佗身。 waku sek'ko- shin waku set'ta- shin
40 或示己身。 或示佗身。 Waku ji- ko- shin waku ji- ta- shin
或示己事。 或示佗事。 waku ji- ko- ji- waku ji- ta- ji-
41 諸所言説。 皆実不虚。 Sho- sho- gon setsu kai jip'pu- ko-
所以者何。 如来如実知見。 sho- i- sha- ga- nyo- rai nyo- jit'chi- ken
42 三界之相。 無有生死。 San gai shi- sou mu- u- shou ji-
若退若出。 亦無在世。 nyaku tai nyaku shitsu yaku mu- zai se-
43 及滅度者。 非実非虚。 Gyuu metsu do- sha- hi- jitsu hi- ko-
非如非異。 不如三界。 hi- nyo- hi- i- fu- nyo- san gai
44 見於三界。 如斯之事。 Ken no- san gai nyo- shi- shi- ji-
如来明見。 無有錯謬。 nyo- rai myou ken mu- u- shaku myou
45 以諸衆生。 有種種性。 I- sho- shu- jou u- shu- ju- shou
種種欲。 種種行。 種種 shu- ju- yoku shu- ju- gyou shu- ju-
46 憶想分別故。 欲令生 Oku sou fun bek'ko- ryoku ryou shou
諸善根。 以若干因縁。 sho- zen gon i- nyak'kan in nen
47 譬諭言辞。 種種説法。 Hi- yu- gon ji- shu- ju- sep'pou
所作仏事。 未曽暫廃。 sho- sa- butsu ji- mi- zou zan pai
48 如是我成 仏已来。 Nyo- ze- ga- jou buts' i- rai
甚大久遠。 寿命無量。 jin dai ku- on ju- myou mu- ryou
49 阿僧祇劫。 常住不滅。 A- sou gi- kou jou juu fu- metsu
諸善男子。 我本行菩 sho- zen nan shi- ga- hon gyou bo-
50 薩道。 所成寿命。 今猶 Satsu dou sho- jou ju- myou kon yu-
未尽。 復倍上数。 然今 mi- jin bu- bai jou shu- nen kon
51 非実滅度。 而便唱言。 Hi- jitsu metsu do- ni- ben shou gon
当取滅度。 如来以是 to- shu- metsu do- nyo- rai i- ze-
52 方便。 教化衆生。 所以 Hou ben kyou ke- shu- jou sho- i-
者何。 若仏久住於世。 sha- ga- nyaku buk'ku- juu o- se-
53 薄徳之人。 不種善根。 Haku toku shi- nin fu- shu- zen gon
貧窮下賎。 貪著五欲。 bin guu ge- sen ton jaku go- yoku
54 入於憶想。 妄見網中。 Nyuu o- oku sou mou ken mou chuu
若見如来。 常在不滅。 nyak'ken nyo- rai jou zai fu- metsu
55 便起恣。 而懐厭怠。 Ben ki- kyou shi- ni- e- en dai
不能生於。 難遭之想。 fu- nou shou o- nan zou shi- sou
56 恭敬之心。 是故如来。 Ku- gyou shi- shin ze- ko- nyo- rai
以方便説。 比丘当知。 i- hou ben setsu bi- ku- tou chi-
57 諸仏出世。 難可値遇。 Sho- butsu shus'se- nan ka- chi- guu
所以者何。 諸薄徳人。 sho- i- sha- ga- sho- haku toku nin
58 過無量百 千万億劫。 Ka- mu- ryou hyaku sen man nok'kou
或有見仏。 或不見者。 waku u- ken butsu waku fu- ken sha-
59 以此事故。 我作是言。 I- shi- ji- ko- ga- sa- ze- gon
諸比丘。 如来難可得見。 sho- bi- ku- nyo- rai nan ka- tok'ken
60 斯衆生等。 聞如是語。 Shi- shu- jou tou mon nyo- ze- go-
必当生於 難遭之想。 hit'tou shou o- nan zou shi- sou
61 心懐恋慕。 渇仰於仏。 Shin ne- ren bo- katsu go- o- butsu
便種善根。 是故如来。 ben shu- zen gon ze- ko- nyo- rai
62 雖不実滅。 而言滅度。 Sui fu- jitsu metsu ni- gon metsu do-
又善男子。 諸仏如来。 u- zen nan shi- sho- butsu nyo- rai
63 法皆如是。 為度衆生。 Hou kai nyo- ze- i- do- shu- jou
皆実不虚。 譬如良医。 kai jip'pu- ko- hi- nyo- rou i-
64 智慧聡達。 明練方薬。 Chi- e- sou datsu myou ren hou yaku
善治衆病。 其人多諸子息。 zen ji- shu- byou go- nin ta- sho- shi- soku
65 若十。 二十。 乃至百数。 Nyaku juu ni- juu nai shi- hyaku shu-
以有事縁。 遠至余国。 i- u- ji- en on shi- yo- koku
66 諸子於後。 飲佗毒薬。 Sho- shi- o- go- on ta- doku yaku
薬発悶乱。 宛転于地。 yaku hotsu mon ran en den u- ji-
67 是時其父。 還来帰家。 Ze- ji- go- bu- gen rai ki- ke-
諸子飲毒。 或失本心。 sho- shi- on doku waku ship'pon shin
68 或不失者。 遥見其父。 Waku fu- shis'sha- you ken go- bu-
皆大歓喜。 拝跪問訊。 kai dai kan gi- hai ki- mon jin
69 善安穏帰。 我等愚癡。 Zen nan non ki- ga- tou gu- chi-
誤服毒薬。 願見救療。 go- buku doku yaku gan ken ku- ryou
70 更賜寿命。 父見子等。 Kyou shi- ju- myou bu- ken shi- tou
苦悩如是。 依諸経方。 ku- nou nyo- ze- e- sho- kyou bou
71 求好薬草。 色香美味。 Gu- kou yaku sou shiki kou mi- mi-
皆悉具足。 擣篩和合。 kai shitsu gu- soku tou shi- wa- gou
72 与子令服。 而作是言。 Yo- shi- ryou buku ni- sa- ze- gon
此大良薬。 色香美味。 shi- dai rou yaku shiki kou mi- mi-
73 皆悉具足。 汝等可服。 Kai shitsu gu- soku nyo- tou ka- buku
速除苦悩。 無復衆患。 soku jo- ku- nou mu- bu- shu- gen
74 其諸子中。 不失心者。 Go- sho- shi- chuu fus'shin shin sha-
見此良薬。 色香倶好。 ken shi- rou yaku shiki kou ku- kou
75 即便服之。 病尽除愈。 Soku ben buku shi- byou jin jo- yu-
余失心者。 見其父来。 yo- shis'shin sha- ken go- bu- rai
76 雖亦歓喜問訊。 求索治病。 Sui yaku kan gi- mon jin gu- shaku ji- byou
然与其薬。 而不肯服。 nen yo- go- yaku ni- fu- kou buku
77 所以者何。 毒気深入。 Sho- i- sha- ga- dok'ke- jin nyuu
失本心故。 於此好色香薬。 ship'pon shin ko- o- shi- kou shiki kou yaku
78 而謂不美。 父作是念。 Ni- i- fu- mi- bu- sa- ze- nen
此子可愍。 為毒所中。 shi- shi- ka- min i- doku sho- chuu
79 心皆顛倒。 雖見我喜。 Shin kai ten dou sui ken ga- ki-
求索救療。 如是好薬。 gu- shak'ku- ryou nyo- ze- kou yaku
80 而不肯服。 我今当設方便。 Ni- fu- kou buku ga- kon tou setsu hou ben
令服此薬。 即作是言。 ryou buku shi- yaku soku sa- ze- gon
81 汝等当知。 我今衰老。 Nyo- tou tou chi- ga- kon sui rou
死時已至。 是好良薬。 shi- ji- i- shi- ze- kou rou yaku
82 今留在此。 汝可取服。 Kon ru- zai shi- nyo- ka- shu- buku
勿憂不差。 作是教已。 mot'tsu- fu- sai sa- ze- kyou i-
83 復至佗国。 遣使還告。 Bu- shi- ta- koku ken shi- gen gou
汝父已死。 是時諸子。 nyo- bu- i- shi- ze- ji- sho- shi-
84 聞父背喪。 心大憂悩。 Mon bu- hai sou shin dai u- nou
而作是念。 若父在者。 ni- sa- ze- nen nyaku bu- zai sha-
85 慈愍我等。 能見救護。 Ji- min ga- tou nou ken ku- go-
今者捨我。 遠喪佗国。 kon ja- sha- ga- on sou ta- koku
86 自惟孤露。 無復恃怙。 Ji- yui ko- ro- mu- bu- ji- ko-
常懐悲感。 心遂醒悟。 jou e- hi- kan shin zui shou go-
87 乃知此薬。 色香味美。 Nai chi- shi- yaku shiki kou mi- mi-
即取服之。 毒病皆愈。 soku shu- buku shi- doku byou kai yu-
88 其父聞子。 悉已得差。 Go- bu- mon shi- shit'chi- toku sai
尋便来帰。 咸使見之。 jin ben rai ki- gen shi- ken shi-
89 諸善男子。 於意云何。 Sho- zen nan shi- o- i- un ga-
頗有人能。 説此良医。 ha- u- nin nou ses'shi- rou i-
90 虚妄罪不。 不也。 世尊。 Ko- mou zai fu- hot'cha- se- son
仏言。 我亦如是。 成仏已来。 butsu gon ga- yaku nyo- ze- jou buts' i- rai
91 無量無辺。 百千万億。 Mu- ryou mu- hen hyaku sen man noku
那由佗 阿僧祇劫。 na- yu- ta- a- sou gi- kou
92 為衆生故。 以方便力。 I- shu- jou ko- i- hou ben riki
言当滅度。 亦無有能。 gon tou metsu do- yaku mu- u- nou
93 如法説我。 虚妄過者 Nyo- hou setsu ga- ko- mou ka- sha-
爾時世尊。 欲重宣此義。 ni- ji- se- son yoku juu sen shi gi
94 而説偈言 Ni- setsu ge- gon
自我得仏来 所経諸劫数 ji- ga- toku butsu rai sho- kyou sho- kos'shu-
95 無量百千万 億載阿僧祇 Mu- ryou hyaku sen man oku sai a- sou gi-
常説法教化 無数億衆生  jou sep'pou kyou ke- mu- shu- oku shu- jou
96 令入於仏道 爾来無量劫 Ryou nyuu o- butsu dou ni- rai mu- ryou kou
為度衆生故 方便現涅槃  i- do- shu- jou ko- hou ben gen ne- han
97 而実不滅度 常住此説法 Ni- jitsu fu- metsu do- jou juu shi- sep'pou
我常住於此 以諸神通力  ga- jou juu o- shi- i- sho- jin zuu riki
98 令顛倒衆生 雖近而不見 Ryou ten dou shu- jou sui gon ni- fu- ken
衆見我滅度 広供養舎利  shu- ken ga- metsu do- kou ku- you sha- ri-
99 咸皆懐恋慕 而生渇仰心 Gen kai e- ren bo- ni- shou katsu gou shin
衆生既信伏 質直意柔軟  shu- jou ki- shin buku shichi jiki i- nyuu nan
100 一心欲見仏 不自惜身命 Is'shin yok'ken butsu fu- ji- shaku shin myou
時我及衆僧 倶出霊鷲山  ji- ga- gyuu shu- sou ku- shutsu ryou ju- sen
101 我時語衆生 常在此不滅 Ga- ji- go- shu- jou jou zai shi- fu- metsu
以方便力故 現有滅不滅  i- hou ben riki ko- gen u- metsu fu- metsu
102 余国有衆生 恭敬信楽者 Yo- koku u- shu- jou ku- gyou shin gyou sha-
我復於彼中 為説無上法  ga- bu- o- hi- chuu i- setsu mu- jou hou
103 汝等不聞此 但謂我滅度 Nyo- tou fu- mon shi- tan ni- ga- metsu do-
我見諸衆生 没在於苦海  ga- ken sho- shu- jou motsu zai o- ku- kai
104 故不為現身 令其生渇仰 Ko- fu- i- gen shin ryou go- shou katsu gou
因其心恋慕 乃出為説法  in go- shin ren bo- nai shutsu i- sep'pou
105 神通力如是 於阿僧祇劫 Jin zuu riki nyo- ze- o- a- sou gi- kou
常在霊鷲山 及余諸住処  jou zai ryou ju- sen gyuu yo- sho- juu sho-
106 衆生見劫尽 大火所焼時 Shu- jou ken kou jin dai ka- sho- shou ji-
我此土安穏 天人常充満  ga- shi- do- an non ten nin jou juu man
107 園林諸堂閣 種種宝荘厳 On rin sho- dou kaku shu- ju- hou shou gon
宝樹多花果 衆生所遊楽  hou ju- ta- ke- ka- shu- jou sho- yuu raku
108 諸天撃天鼓 常作衆伎楽 Sho- ten kyaku ten ku- jou sa- shu- gi- gaku
雨曼陀羅華 散仏及大衆  u- man da- ra- ke- san butsu gyuu dai shu-
109 我浄土不毀 而衆見焼尽 Ga- jou do- fu- ki- ni- shu- ken shou jin
憂怖諸苦悩 如是悉充満  u- fu- sho- ku- nou nyo- ze- shitsu juu man
110 是諸罪衆生 以悪業因縁 Ze- sho- zai shu- jou i- aku gou in nen
過阿僧祇劫 不聞三宝名  ka- a- sou gi- kou fu- mon san bou myou
111 諸有修功徳 柔和質直者 Sho- u- shu- ku- doku nyuu wa- shichi jiki sha-
則皆見我身 在此而説法  sok'kai ken ga- shin zai shi- ni- sep'pou
112 或時為此衆 説仏寿無量 Waku ji- i- shi- shu- setsu butsu ju- mu- ryou
久乃見仏者 為説仏難値  ku- nai ken bus'sha- i- setsu butsu nan chi-
113 我智力如是 慧光照無量 Ga- chi- riki nyo- ze- e- kou shou mu- ryou
寿命無数劫 久修業所得  ju- myou mu- shu- kou ku- shu- gou sho- toku
114 汝等有智者 勿於此生疑 Nyo- tou u- chi- sha- mot'to- shi- shou gi-
当断令永尽 仏語実不虚  tou dan ryou you jin butsu go- jip'pu- ko-
115 如医善方便 為治狂子故 Nyo- i- zen hou ben i- ji- ou shi- ko-
実在而言死 無能説虚妄  jitsu zai ni- gon shi- mu- nou sek'ko- mou
116 我亦為世父 救諸苦患者 Ga- yaku i- se- bu- ku- sho- ku- gen sha-
為凡夫顛倒 実在而言滅  i- bon bu- ten dou jitsu zai ni- gon metsu
117 以常見我故 而生恣心 I- jou ken ga- ko- ni- shou kyou shi- shin
放逸著五欲 墮於悪道中  hou itsu jaku go- yoku da- o- aku dou chuu
118 我常知衆生 行道不行道 Ga- jou chi- shu- jou gyou dou fu- gyou dou
随応所可度 為説種種法  zui ou sho- ka- do- i- ses'shu- ju- hou
119 毎自作是念 以何令衆生 Mai ji- sa- ze- nen i- ga- ryou shu- jou
得入無上道 速成就仏身  toku nyuu mu- jou dou soku jou ju- bus'shin


Chapter 21 "Nyorai Jinriki" Mystic Powers

https://www.nichirenlibrary.org/en/lsoc/Content/21
zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經/21

妙法蓮華経。 Myou hou ren ge- kyou
如来神力品。 第二十一 Nyo- rai jin riki hon dai ni- juu ichi
1 爾時千世界。 微塵等。 Ni- ji- sen ze- kai mi- jin tou
菩薩摩訶薩。 従地涌出者。 bo- satsu ma- ka- satsu juu ji- yu- jus'sha-
2 皆於仏前。 一心合掌。 Kai o- butsu zen is'shin gas'shou
瞻仰尊顔。 而白仏言。 sen gou son gen ni- byaku butsu gon
3 世尊。 我等於仏滅後。 Se- son ga- tou o- butsu metsu go-
世尊分身。 所在国土。 se- son fun jin sho- zai koku do-
4 滅度之処。 当広説此経。 Metsu do- shi- sho- tou kou ses'shi- kyou
所以者何。 我等亦自。 sho- i- sha- ga- ga- tou yaku ji-
5 欲得是真浄大法。 Yoku toku ze- shin jou dai hou
受持。 読誦。 解説。 書写。 ju- ji- doku ju- ge- ses'sho- sha-
6 而供養之。 爾時世尊。 Ni- ku- you shi- ni- ji- se- son
於文殊師利等。 無量 o- mon ju- shi- ri- tou mu- ryou
7 百千万億。 旧住娑婆 Hyaku sen man noku ku- juu sha- ba-
世界。 菩薩摩訶薩。 se- kai bo- satsu ma- ka- satsu
8 及諸比丘。 比丘尼。 優婆塞。 Gis'sho- bi*ku bi*ku ni- u- ba- soku
優婆夷。 天。 龍。 夜叉。 u- ba- i- ten ryuu ya- sha-
9 乾闥婆。 阿脩羅。 迦楼羅。 Ken datsu ba- a*shu ra- ka*ru ra-
緊那羅。 摩羅伽。 kin na*ra ma*go ra- ga-
10 人非人等。 一切衆前。 Nin pi- nin tou is'sai shu- zen
現大神力。 出広長舌。 gen dai jin riki sui kou jou zetsu
11 上至梵世。 一切毛孔。 Jou shi- bon ze- is'sai mou ku-
放於無量。 無数色光。 hou o- mu- ryou mu- shu- shiki kou
12 皆悉照。 十方世界。 Kai shitsu hen jou jip'pou se- kai
衆宝樹下。 師子座上諸仏。 shu- hou ju- ge- shi- shi- za- jou sho- butsu
13 亦復如是。 出広長舌。 Yaku bu- nyo- ze- sui kou chou zetsu
放無量光。 釈迦牟尼仏。 hou mu- ryou kou sha*ka mu*ni butsu
14 及宝樹下諸仏。 現神 Gyuu hou ju- ge- sho- butsu gen jin
力時。 満百千歳。 然後 riki ji- man hyaku sen zai nen go-
15 還摂舌相。 一時謦。 Gen shou zes'sou ichi ji- kyou gai
倶共弾指。 是二音声。 ku- gu- tan ji- ze- ni- on jou
16 至十方。 諸仏世界。 Hen shi- jip'pou sho- bus'se- kai
地皆六種震動。 其中 ji- kai roku shu- shin dou go- chuu 
17 衆生。 天。 龍。 夜叉。 乾闥婆。 Shu- jou ten ryuu ya- sha- ken datsu ba-
阿脩羅。 迦楼羅。 緊那羅。 a*shu ra- ka*ru ra- kin na*ra 
18 摩羅伽。 人非人等。 Ma*go ra- ga- nin pi- nin tou
以仏神力故。 皆見此 i- butsu jin riki ko- kai ken shi-
19 娑婆世界。 無量無辺。 Sha- ba- se- kai mu- ryou mu- hen
百千万億。 衆宝樹下。 hyaku sen man noku shu- hou ju- ge-
20 師子座上諸仏。 及見 Shi- shi- za- jou sho- butsu gik'ken
釈迦牟尼仏。 共多宝如来。 sha*ka mu*ni butsu gu- ta- hou nyo- rai
21 在宝塔中。 坐師子座。 Zai hou tou chuu za- shi- shi- za-
又見無量無辺。 百千万億。 u- ken mu- ryou mu- hen hyaku sen man noku
22 菩薩摩訶薩。 及諸四衆。 Bo- satsu ma- ka- satsu gis'sho- shi- shu-
恭敬囲繞。 釈迦牟尼仏。 ku- gyou i- nyou sha*ka mu*ni butsu
23 既見是已。 皆大歓喜。 Ki- ken ze- i- kai dai kan gi- 
得未曽有。 即時諸天。 toku mi- zou u- soku ji- sho- ten
24 於虚空中。 高声唱言。 O- ko- kuu chuu kou shou shou gon
過此無量無辺。 百千万億。 ka- shi- mu- ryou mu- hen hyaku sen man noku
25 阿僧祇世界。 有国名娑婆。 A- sou gi- se- kai u- koku myou sha- ba-
是中有仏。 名釈迦牟尼。 ze- chuu u- butsu myou sha*ka mu*ni
26 今為諸菩薩 摩訶薩。 Kon ni- sho- bo- satsu ma- ka- satsu
説大乗経。 名妙法蓮華。 setsu dai jou kyou myou myou hou ren ge-
27 教菩薩法。 仏所護念。 Kyou bo- sap'pou bus'sho- go- nen
汝等当深 心随喜。 亦 nyo- tou tou jin shin zui ki- yaku
28 当礼拝供養。 釈迦牟尼仏。 Tou rai hai ku- you sha*ka mu*ni butsu
彼諸衆生。 聞虚空中 hi- sho- shu- jou mon ko- ku- chuu
29 声已。 合掌向娑婆 Shou i- gas'shou kou sha- ba-
世界。 作如是言。 南無 se- kai sa- nyo- ze- gon na- mu-
30 釈迦牟尼仏。 以種種華香。 Sha*ka mu*ni butsu i- shu- ju- ke- kou
瓔珞旛蓋。 及諸厳身之具。  you raku ban gai gis'sho- gon shin shi- gu-
31 珍宝妙物。 皆共遥散。 Chin bou myou motsu kai gu- you san
娑婆世界。 所散諸物。 sha- ba- se- kai sho- san sho- motsu
32 従十方来。 譬如雲集。 Juu jip'pou rai hi- nyo- un juu
変成宝帳。 覆此間。  hen jou hou chou hen bu- shi- ken
33 諸仏之上。 于時十方世界。 Sho- bus'shi- jou u- ji- jip'pou se- kai
通達無礙。 如一仏土。 tsuu datsu mu- ge- nyo- ichi butsu do-
34 爾時仏告。 上行等菩薩 Ni- ji- butsu gou jou gyou tou bo- satsu
大衆。 諸仏神力。 如是 dai shu- sho- butsu jin riki nyo- ze-
35 無量無辺。 不可思議。 若我 Mu- ryou mu- hen fu- ka- shi- gi- nyaku ga-
以是神力。 於無量無辺。 i- ze- jin riki o- mu- ryou mu- hen
36 百千万億。 阿僧祇劫。 Hyaku sen man noku a- sou gi- kou
為属累故。 説此経功徳。 i- zoku rui ko- ses'shi- kyou ku- doku
37 猶不能尽。 以要言之。 Yuu fu- nou jin i- you gon shi-
如来一切 所有之法。 nyo- rai is'sai sho- u- shi- hou
38 如来一切 自在神力。 Nyo- rai is'sai ji- zai jin riki
如来一切 秘要之蔵。 nyo- rai is'sai hi- you shi- zou
39 如来一切 甚深之事。 Nyo- rai is'sai jin jin shi- ji-
皆於此経。 宣示顕説。 kai o- shi- kyou sen ji- ken zetsu
40 是故汝等。 於如来滅後。 Ze- ko- nyo- tou o- nyo- rai metsu
応当一心。 受持読誦。 go- ou tou is'shin ju- ji- doku ju-
41 解説。 書写。 如説修行。 Ge- ses'sho- sha- nyo- ses'shu- gyou
所在国土。 若有受持読誦。 sho- zai koku do- nyaku u- ju- ji- doku ju-
42 解説書写。 如説修行。 Ge- ses'sho- sha- nyo- ses'shu- gyou
若経巻所 住之処。 nyak'kyou gan sho- juu shi- sho-
43 若於園中。 若於林中。 Nyaku o- on chuu nyaku o- rin chuu
若於樹下。 若於僧坊。 nyaku o- ju- ge- nyaku o- sou bou 
44 若白衣舎。 若在殿堂。 Nyaku byaku e- sha- nyaku zai den dou
若山谷曠野。 是中皆応。 nyaku sen gok'kou ya- ze- chuu kai ou
45 起塔供養。 所以者何。 Ki- tou ku- you sho- i- sha- ga-
当知是処。 即是道場。 tou chi- ze- sho- soku ze- dou jou
46 諸仏於此。 得阿耨多羅 Sho- butsu o- shi- toku a- noku ta- ra-
三藐三菩提。 諸仏於此。  san myaku san bo- dai sho- butsu o- shi-
47 転於法輪。 諸仏於此。 Ten no- hou rin sho- butsu o- shi-
而般涅槃。 爾時世尊。 ni- hatsu ne- han ni- ji- se- son
48 欲重宣此義。 而説偈言 Yoku juu sen shi gi ni- setsu ge- gon
諸仏救世者 住於大神通  sho- buk'ku- se- sha- juu o- dai jin zuu
49 為悦衆生故 現無量神力 I- es'shu- jou ko- gen mu- ryou jin riki
舌相至梵天 身放無数光  zes'sou shi- bon den shin pou mu- shu- kou
50 為求仏道者 現此希有事 I- gu- butsu dou sha- gen shi- ke- u- ji-
諸仏謦声 及弾指之声  sho- butsu kyou gai shou gyuu tan ji- shi- shou
51 周聞十方国 地皆六種動 Shu- mon jip'pou koku ji- kai roku shu- dou
以仏滅度後 能持是経故  i- butsu metsu do- go- nou ji- ze- kyou ko-
52 諸仏皆歓喜 現無量神力 Sho- butsu kai kan gi- gen mu- ryou jin riki
属累是経故 讃美受持者  zoku rui ze- kyou ko- san mi- ju- ji- sha-
53 於無量劫中 猶故不能尽 O- mu- ryou kou chuu yuu ko- fu- nou jin
是人之功徳 無辺無有窮  ze- nin shi- ku- doku mu- hen mu- u- guu
54 如十方虚空 不可得辺際 Nyo- jip'pou ko- kuu fu- ka- toku hen zai
能持是経者 則為已見我  nou ji- ze- kyou sha- soku i- i- ken ga-
55 亦見多宝仏 及諸分身者 Yak'ken ta- hou butsu gis'sho- fun jin sha-
又見我今日 教化諸菩薩  u- ken ga- kon nichi kyou ke- sho- bo- satsu
56 能持是経者 令我及分身 Nou ji- ze- kyou sha- ryou ga- gyuu fun jin
滅度多宝仏 一切皆歓喜  metsu do- ta- hou butsu is'sai kai kan gi-
57 十方現在仏 并過去未来 Jip'pou gen zai butsu byou ka- ko- mi- rai
亦見亦供養 亦令得歓喜  yak'ken yak'ku- you yaku ryou toku kan gi-
58 諸仏坐道場 所得秘要法 Sho- butsu za- dou jou sho- toku hi- you hou
能持是経者 不久亦当得  nou ji- ze- kyou sha- fu- ku- yaku tou toku
59 能持是経者 於諸法之義 Nou ji- ze- kyou sha- o- sho- hou shi- gi-
名字及言辞 楽説無窮尽  myou ji- gyuu gon ji- gyou setsu mu- guu jin
60 如風於空中 一切無障礙 Nyo- fuu o- kuu chuu is'sai mu- shou ge-
於如来滅後 知仏所説経  o- nyo- rai metsu go- chi- bus'sho- sek'kyou
61 因縁及次第 随義如実説 In nen gyuu shi- dai zui gi- nyo- jis'setsu
如日月光明 能除諸幽冥  nyo- nichi gak'kou myou nou jo- sho- yuu myou
62 斯人行世間 能滅衆生闇 Shi- nin gyou se- ken nou mes'shu- jou an
教無量菩薩 畢竟住一乗  kyou mu- ryou bo- satsu hik'kyou juu ichi jou
63 是故有智者 聞此功徳利 Ze- ko- u- chi- sha- mon shi- ku- doku ri-
於我滅度後 応受持斯経  o- ga- metsu do- go- o- ju- ji- shi- kyou
64 是人於仏道 決定無有疑 Ze- nin no- butsu dou ketsu jou mu- u- gi-


Chapter 22 Entrustment

https://www.nichirenlibrary.org/en/lsoc/Content/22
zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經/22

妙法蓮華経。 Myou hou ren ge- kyou
 属累品第。 二十二 Zoku rui hon dai ni- juu ni-
1 爾時釈迦牟尼仏。 従法座起。 Ni- ji- sha*ka mu*ni butsu juu hou za- ki-
現大神力。 以右手摩。 gen dai jin riki i- u- shu- ma-
2 無量菩薩 摩訶薩頂。 Mu- ryou bo- satsu ma- ka- sat'chou
而作是言。 我於無量。 ni- sa- ze- gon ga- o- mu- ryou
3 百千万億。 阿僧祇劫。 Hyaku sen man noku a- sou gi- kou
修習是難得。 阿耨多羅 shu- shuu ze- nan toku a- noku ta- ra-
4 三藐三菩提法。 今以付 San myaku san bo- dai hou kon ni- fu-
属汝等。 汝等応当一心。 zoku nyo- tou nyo- tou ou tou is'shin
5 流布此法。 広令増益。 Ru- fu- shi- hou kou ryou zou yaku
如是三摩。 諸菩薩摩訶薩頂。 nyo- ze- san ma- sho- bo- satsu ma- ka- sat'chou
6 而作是言 我於無量。 Ni- sa- ze- gon ga- o- mu- ryou
百千万億。 阿僧祇劫。 hyaku sen man noku a- sou gi- kou
7 修習是難得。 阿耨多羅 Shu- shuu ze- nan toku a- noku ta- ra-
三藐三菩提法。 今以付 san myaku san bo- dai hou kon ni- fu-
8 属汝等。 汝等当受持読誦。 Zoku nyo- tou nyo- tou tou ju- ji- doku ju-
広宣此法。 令一切衆生。 kou sen shi- hou ryou is'sai shu- jou
9 普得聞知。 所以者何。 Fu- toku mon chi- sho- i- sha- ga-
如来有大慈悲。 無諸慳悋。 nyo- rai u- dai ji- hi- mu- sho- ken rin
10 亦無所畏。 能与衆生。 Yaku mu- sho- i- nou yo- shu- jou
仏之智慧。 如来智慧。 bus'shi- chi- e- nyo- rai chi- e-
11 自然智慧。 如来是 Ji- nen chi- e- nyo- rai ze-
一切衆生之大施主。 is'sai shu- jou shi- dai se- shu-
12 汝等亦応随学。 如来之法。 Nyo- tou yaku ou zui gaku nyo- rai shi- hou
勿生慳悋。 於未来世。 mos'shou ken rin o- mi- rai se-
13 若有善男子。 善女人。 Nyaku u- zen nan shi- zen nyo- nin
信如来智慧者。 当為演説。 shin nyo- rai chi- e- sha- tou i- en zetsu
14 此法華経。 使得聞知。 Shi- hok'ke- kyou shi- toku mon chi-
為令其人。 得仏慧故。 i- ryou go- nin toku but'te- ko-
15 若有衆生。 不信受者。 Nyaku u- shu- jou fu- shin ju- sha-
当於如来。 余深法中。 tou o- nyo- rai yo- jin bou chuu
16 示教利喜。 汝等若能如是。 Ji- kyou ri- ki- nyo- tou nyaku nou nyo- ze-
則為已報。 諸仏之恩。 soku i- i- hou sho- bus'shi- on
17 時諸菩薩 摩訶薩。 Ji- sho- bo- satsu ma- ka- satsu
聞仏作是説已。 皆大歓喜。 mon bus'sa- ze- set'chi- kai dai kan gi-
18 満其身。 益加恭敬。 Hen man go- shin yak'ka- ku- gyou
曲躬低頭。 合掌向仏。 koku guu tei zu- gas'shou kou butsu
19 倶発声言。 如世尊勅。 Ku- hos'shou gon nyo- se- son choku
当具奉行。 唯然世尊。 tou gu- bu- gyou yui nen se- son
20 願不有慮。 諸菩薩 Gan pu- u- ryo- sho- bo- satsu
摩訶薩衆。 如是三反。 ma- ka- sas'shu- nyo- ze- san ben
21 倶発声言。 如世尊勅。 Ku- hos'shou gon nyo- se- son choku
当具奉行。 唯然世尊。 tou gu- bu- gyou yui nen se- son
22 願不有慮。 爾時釈迦牟尼仏。 Gan pu- u- ryo- ni- ji- sha ka mu ni butsu
令十方来。 諸分身仏。 ryou jip'pou rai sho- fun jin butsu
23 各還本土。 而作是言。 Kaku gen hon do- ni- sa- ze- gon
諸仏各随所安。 多宝仏塔。 sho- butsu kaku zui sho- an ta- hou but'tou
24 還可如故。 説是語時。 Gen ka- nyo- ko- setsu ze- go- ji-
十方無量 分身諸仏。 jip'pou mu- ryou fun jin sho- butsu
25 坐宝樹下。 師子座上者。 Za- hou ju- ge- shi- shi- za- jou sha-
及多宝仏。 并上行等。 gyuu ta- hou butsu byou jou gyou tou
26 無辺阿僧 祇菩薩大衆。 Mu- hen a- sou gi- bo- satsu dai shu-
舎利弗等。 声聞四衆。 sha*ri hot'tou shou mon shi- shu-
27 及一切世間。 天人阿脩羅等。 Gyuu is'sai se- ken ten nin a- shu- ra- tou
聞仏所説。 皆大歓喜 mon bus'sho- setsu kai dai kan gi-


Chapter 25 "Fumon Bon" Kanzeon's Universal Gates

https://www.nichirenlibrary.org/en/lsoc/Content/25
zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經/25

妙法蓮華経。 観世音菩薩 Myou hou ren ge- kyou Kan ze- on bo- satsu
 普門品。 第二十五 Fu- mon bon dai ni- juu go-
1 爾時無尽 意菩薩。 Ni- ji- mu- jin ni- bo- satsu
即従座起。 偏袒右肩。 soku juu za- ki- hen dan u- ken
2 合掌向仏。 而作是言。 Gas'shou kou butsu ni- sa- ze- gon
世尊。 観世音菩薩。 以何 se- son kan ze- on bo- satsu i- ga-
3 因縁。 名観世音。 仏告 In nen myou kan ze- on butsu gou
無尽 意菩薩。 善男子。 mu- jin ni- bo- satsu zen nan shi-
4 若有無量。 百千万億衆生。 Nyaku u- mu- ryou hyaku sen man noku shu- jou
受諸苦悩。 聞是観世音 ju- sho- ku- nou mon ze- kan ze- on
5 菩薩。 一心称名。 観世音 Bo- satsu is'shin shou myou kan ze- on
菩薩。 即時観其 音声。 bo- satsu soku ji- kan go- on jou
6 皆得解脱 若有持是 Kai toku ge- datsu nyaku u- ji- ze-
観世音菩薩名者。 設入大火。  kan ze- on bo- satsu myou sha- setsu nyuu dai
7 火不能焼。 由是菩薩。 Ka- ka- fu- nou shou yu- ze- bo- satsu
威神力故。 若為大水所漂。  i- jin riki ko- nyaku i- dai sui sho- hyou
8 称其名号。 即得浅処。 Shou go- myou gou soku toku sen jo-
若有百千 万億衆生。  nyaku u- hyaku sen man noku shu- jou
9 為求金。 銀。 瑠璃。 。 I- gu- kon gon ru- ri- sha- ko-
碼碯。 珊瑚。 琥珀。 真珠等宝。 me- nou san go- ko- haku shin ju- tou hou
10 入於大海。 仮使黒風。 Nyuu o- dai kai ke- shi- koku fuu
吹其船舫。 飄墮羅刹鬼国。 sui go- sen bou hyou da- ra- sek'ki- koku
11 其中若有。 乃至一人。 Go- chuu nyaku u- nai shi- ichi nin
称観世音 菩薩名者。 shou kan ze- on bo- satsu myou sha-
12 是諸人等。 皆得解脱。 Ze- sho- nin tou kai toku ge- datsu
羅刹之難。 以是因縁。 ra- ses'shi- nan i- ze- in nen
13 名観世音 若復有人。 Myou kan ze- on nyaku bu- u- nin
臨当被害。 称観世音菩薩。  rin tou hi- gai shou kan ze- on
14 名者。 彼所執刀杖。 Bo- satsu myou sha- hi- sho- shuu tou jou
尋段段壊。 而得解脱。 jin dan dan ne- ni- toku ge- datsu
15 若三千 大千国土。 満中 Nyaku san zen dai sen koku do- man chu-
夜叉羅刹。 欲来悩人。 聞 ya- sha- ra- setsu yoku rai nou nin mon
16 其称観世音 菩薩名者。 Go- shou kan ze- on bo- satsu myou sha-
是諸悪鬼。 尚不能以。 ze- sho- ak'ki- sho- fu- nou i-
17 悪眼視之況 復加害設復 Aku gen ji- shi- kyou bu- ka- gai setsu bu-
有人。 若有罪。 若無罪。 u- nin nyaku u- zai nyaku mu- zai
18 械枷鎖。 検繋其身。 Chuu kai ka- sa- ken gei go- shin
称観世音 菩薩名者。 shou kan ze- on bo- satsu myou sha-
19 皆悉断壊。 即得解脱。 Kai shitsu dan ne- soku toku ge- datsu
若三千 大千国土。 nyaku san zen dai sen koku do-
20 満中怨賊。 有一商主。 Man chuu on zoku u- ichi shou shu-
将諸商人 齎持重宝。 shou sho- shou nin sai ji- juu hou
21 経過険路。 其中一人。 Kyou ka- ken ro- go- chuu ichi nin
作是唱言。 諸善男子。 sa- ze- shou gon sho- zen nan shi-
22 勿得恐怖。 汝等応当。 Mot'toku ku- fu- nyo- tou ou tou
一心称観世音 菩薩名号。 is'shin shou kan ze- on bo- satsu myou gou
23 是菩薩。 能以無畏。 施於 Ze- bo- satsu nou i- mu- i- se- o-
衆生。 汝等若称名者。  shu- jou nyou tou nyaku shou myou sha-
24 於此怨賊。 当得解脱。 O- shi- on zoku tou toku ge- datsu
衆商人聞。 倶発声言。 shu- shou nin mon ku- hos'shou gon
25 南無観世音菩薩。 称其 Na- mu- kan ze- on bo- satsu shou go-
名故。 即得解脱。 無尽意。 myou ko- soku toku ge- datsu mu- jin ni-
26 観世音菩 薩摩訶薩。 Kan ze- on bo- satsu ma- ka- satsu
威神之力。 巍巍如是 i- jin shi- riki gi- gi- nyo- ze-
27 若有衆生。 多於婬欲。 Nyaku u- shu- jou ta- o- in yoku
常念恭敬。 観世音菩薩。  jou nen ku- gyou kan ze- on bo- satsu
28 便得離欲。 若多瞋恚。 Ben toku ri- yoku nyaku ta- shin ni-
常念恭敬。 観世音菩薩。 jou nen ku- gyou kan ze- on bo- satsu
29 便得離瞋。 若多愚癡。 Ben toku ri- shin nyaku ta- gu- chi-
常念恭敬。 観世音菩薩。 jou nen ku- gyou kan ze- on bo- satsu
30 便得離癡。 無尽意。 Ben toku ri- chi- mu- jin ni-
観世音菩薩。 有如是等。 kan ze- on bo- satsu u- nyo- ze- tou
31 大威神力。 多所饒益。 Dai i- jin riki ta- sho- nyou yaku
是故衆生。 常応心念 ze- ko- shu- jou jou ou shin nen
32 若有女人。 設欲求男。 Nyaku u- nyo- nin set'choku gu- nan
礼拝供養。 観世音菩薩。  rai hai ku- you kan ze- on bo- satsu
33 便生福徳 智慧之男。 Ben shou fuku toku chi- e- shi- nan
設欲求女。 便生端正 set'choku gu- nyo- ben shou tan jou
34 有相之女。 宿植徳本。 U- sou shi- nyo- shuku jiki toku hon
衆人愛敬。 無尽意。 shuu nin ai kyou mu- jin ni-
35 観世音菩薩。 有如是力。 Kan ze- on bo- satsu u- nyo- ze- riki
若有衆生。 恭敬礼拝。 nyaku u- shu- jou ku- gyou rai hai
36 観世音菩薩。 福不唐捐。 Kan ze- on bo- satsu fuku fu- tou en
是故衆生。 皆応受持。 ze- ko- shu- jou kai ou ju- ji-
37 観世音菩薩名号。 無尽意。 Kan ze- on bo- satsu myou gou mu- jin ni-
若有人受持。 六十二億。  nyaku u- nin ju- ji- roku juu ni- oku
38 恒河沙菩 薩名字。 復 Gou ga- sha- bo- satsu myou ji- bu-
尽形供養。 飲食。 衣服。  jin gyou ku- you on jiki e- buku
39 臥具。 医薬。 於汝意云何。 Ga- gu- i- yaku o- nyo- i- un ga-
是善男子。 善女人。  ze- zen nan shi- zen nyo- nin
40 功徳多不。 無尽意言。 Ku- doku ta- fu- mu- jin ni- gon
甚多。 世尊。 仏言。 若復有人。 jin ta- se- son butsu gon nyaku bu- u- nin
41 受持観世 音菩薩名号。 Ju- ji- kan ze- on bo- satsu myou gou
乃至一時。 礼拝供養。 nai shi- ichi ji- rai hai ku- you
42 是二人福。 正等無異。 Ze- ni- nin puku shou tou mu- i-
於百千万億劫。 o- hyaku sen man nok'kou
43 不可窮尽。 無尽意。 Fu- ka- guu jin mu- jin ni-
受持観世音 菩薩名号。 ju- ji- kan ze- on bo- satsu myou gou
44 得如是。 無量無辺。 Toku nyo- ze- mu- ryou mu- hen
福徳之利 無尽意菩薩。  fuku toku shi- ri- mu- jin ni- bo- satsu
45 白仏言。 世尊。 観世音菩薩。 Byaku butsu gon se- son kan ze- on bo- satsu
云何遊此 娑婆世界。 un ga- yu- shi- sha- ba- se- kai
46 云何而為 衆生説法。 Un ga- ni- i- shu- jou sep'pou
方便之力。 其事云何。 hou ben shi- riki go- ji- un ga-
47 仏告無尽 意菩薩。 Butsu gou mu- jin ni- bo- satsu
善男子。 若有国土 zen nan shi- nyaku u- koku do-
48 衆生。 応以仏身。 得度者。 Shu- jou ou i- bus'shin toku do- sha-
観世音菩薩。 即現仏身。 kan ze- on bo- satsu soku gen bus'shin
49 而為説法。 応以辟支仏身。 Ni- i- sep'pou ou i- hyaku shi- bus'shin
得度者。 即現辟支仏身。 toku do- sha- soku gen hyaku shi- bus'shin
50 而為説法。 応以声聞身。 Ni- i- sep'pou ou i- shou mon shin
得度者。 即現声聞身。  toku do- sha- soku gen shou mon shin
51 而為説法。 応以梵王身。 Ni- i- sep'pou ou i- bon nou shin
得度者。 即現梵王身。 toku do- sha- soku gen bon nou shin
52 而為説法。 応以帝釈身。 Ni- i- sep'pou ou i- tai shaku shin
得度者。 即現帝釈身。 toku do- sha- soku gen tai shaku shin
53 而為説法。 応以自在天身。 Ni- i- sep'pou ou i- ji- zai ten shin
得度者。 即現自在天身。 toku do- sha- soku gen ji- zai ten shin
54 而為説法。 応以大自在天身。 Ni- i- sep'pou ou i- dai ji- zai ten shin
得度者。 即現大自在天身。  toku do- sha- soku gen dai ji- zai ten shin
55 而為説法。 応以天大将軍身。 Ni- i- sep'pou ou i- ten dai shou gun shin
得度者。 即現天大将軍身。 toku do- sha- soku gen ten dai shou gun shin
56 而為説法。 応以毘沙門身。 Ni- i- sep'pou ou i- bi*sha mon shin
得度者。 即現毘沙門身。 toku do- sha- soku gen bi*sha mon shin
57 而為説法。 応以小王身。 Ni- i- sep'pou o- i- shou ou shin
得度者。 即現小王身。  toku do- sha- soku gen shou ou shin
58 而為説法。 応以長者身。 Ni- i- sep'pou ou i- chou ja- shin
得度者。 即現長者身。 toku do- sha- soku gen chou ja- shin
59 而為説法。 応以居士身。 Ni- i- sep'pou ou i- ko- ji- shin
得度者。 即現居士身。  toku do- sha- soku gen ko- ji- shin
60 而為説法。 応以宰官身。 Ni- i- sep'pou ou i- sai kan shin
得度者。 即現宰官身。 toku do- sha- soku gen sai kan shin
61 而為説法。 応以婆羅門身。 Ni- i- sep'pou ou i- ba*ra mon shin
得度者。 即現婆羅門身。 toku do- sha- soku gen ba*ra mon shin
62 而為説法。 応以比丘。 比丘尼。 Ni- i- sep'pou ou i- bi*ku bi*ku ni-
優婆塞。 優婆夷身。 u- ba- soku u- ba- i- shin
63 得度者。 即現比丘。 比丘尼。 Toku do- sha- soku gen bi*ku bi*ku ni-
優婆塞。 優婆夷身。 u- ba- soku u- ba- i- shin
64 而為説法。 応以長者。 Ni- i- sep'pou ou i- chou ja-
居士。 宰官。 婆羅門婦女身。 ko- ji- sai kan ba*ra mon bu- nyo- shin
65 得度者。 即現婦女身。 Toku do- sha- soku gen bu- nyo- shin
而為説法。 応以童男童女身。 ni- i- sep'pou ou i- dou nan dou nyo- shin
66 得度者。 即現童男童女身。 Toku do- sha- soku gen dou nan dou nyo- shin
而為説法。 応以天。 龍。 夜叉。 ni- i- sep'pou ou i- ten ryuu ya- sha-
67 乾闥婆。阿脩羅。迦楼羅。緊那羅。 Ken datsu ba- a*shu ra- ka*ru ra- kin na*ra
摩羅伽。 人非人等身。 ma*go ra- ga- nin pi- nin tou shin
68 得度者。 即皆現之。 Toku do- sha- sok'kai gen shi-
而為説法。 応以執金剛神。 ni- i- sep'pou ou i- shuu kon gou shin
69 得度者。 即現執金剛神。 Toku do- sha- soku gen shuu kon gou shin
而為説法。 無尽意。 是 ni- i- sep'pou mu- jin ni- ze-
70 観世音菩薩。 成就如是 Kan ze- on bo- satsu jou ju- nyo- ze-
功徳。 以種種形。 ku- doku i- shu- ju- gyou
71 遊諸国土。 度脱衆生。 Yu- sho- koku do- do- das'shu- jou
是故汝等。 応当一心。 ze- ko- nyo- tou ou tou is'shin
72 供養観世音 菩薩。 Ku- you kan ze- on bo- satsu
是観世音 菩薩摩訶薩。 ze- kan ze- on bo- satsu ma- ka- satsu
73 於怖畏急難之中。 能施 O- fu- i- kyuu nan shi- chuu nou se-
無畏。 是故此娑婆世界。 mu- i- ze- ko- shi- sha- ba- se- kai
74 皆号之為。 施無畏者。 Kai gou shi- i- se- mu- i- sha-
無尽意菩薩。 白仏言。 mu- jin ni- bo- satsu byaku butsu gon
75 世尊。 我今当供養。 Se- son ga- kon tou ku- you
観世音菩薩。 即解頚。 kan ze- on bo- satsu soku ge- kyou
76 衆宝珠瓔珞。 価直百千両 Shu- hou ju- you raku ke- jiki hyaku sen ryou
金。 而以与之。 作是言。 gon ni- ni- i- yo- shi- sa- ze- gon
77 仁者。 受此法施。 珍宝 Nin sha- ju- shi- hou se- chin bou
瓔珞。 時観世音菩薩。 you raku ji- kan ze- on bo- satsu
78 不肯受之。 無尽意。 復白 Fu- kou ju- shi- mu- jin ni- bu- byaku
観世音菩薩言。 仁者。 kan ze- on bo- satsu gon nin sha-
79 愍我等故。 受此瓔珞。 Min ga- tou ko- ju- shi- you raku
爾時仏告。 観世音菩薩。  ni- ji- butsu gou kan ze- on bo- satsu
80 当愍此無 尽意菩薩。 Tou min shi- mu- jin ni- bo- satsu
及四衆。 天。 龍。 夜叉。  gyuu shi- shu- ten ryuu ya- sha-
81 乾闥婆。阿脩羅。迦楼羅。緊那羅。 Ken datsu ba- a*shu ra- ka*ru ra- kin na*ra
摩羅伽。 人非人等故。 ma*go ra- ga- nin pi- nin tou ko-
82 受是瓔珞。 即時 Ju- ze- you raku soku ji-
観世音菩薩。 愍諸四衆。 kan ze- on bo- satsu min sho- shi- shu-
83 及於天。 龍。 人非人等。 Gyuu o- ten ryuu nin pi- nin tou
受其瓔珞。 分作二分。 ju- go- you raku bun sa- ni- bun
84 一分奉釈迦牟尼仏。 一分 Ichi bun bu- sha*ka mu*ni butsu ichi bun
奉多宝仏塔。 無尽意。 bu- ta- hou but'tou mu- jin ni-
85 観世音菩薩。 有如是自在 Kan ze- on bo- satsu u- nyo- ze- ji- zai
神力。 遊於 娑婆世界。  jin riki yu- o- sha- ba- se- kai
86 爾時無尽 意菩薩。 Ni- ji- mu- jin ni- bo- satsu
以偈問曰 i- ge- mon watsu
87 世尊妙相具 我今重問彼 Se- son myou sou gu- ga- kon juu mon pi-
仏子何因縁 名為観世音  bus'shi- ga- in nen myou i- kan ze- on
88 具足妙相尊 偈答無尽意 Gu- soku myou sou son ge- tou mu- jin ni-
汝聴観音行 善応諸方所  nyou chou kan non gyou zen nou sho- hou sho-
89 弘誓深如海 歴劫不思議 Gu- zei jin nyo- kai ryak'kou fu- shi- gi-
侍多千億仏 発大清浄願  ji- ta- sen noku butsu hotsu dai shou jou gan
90 我為汝略説 聞名及見身 Ga- i- nyo- ryaku setsu mon myou gik'ken shin
心念不空過 能滅諸有苦 shin nen fu- kuu ka- nou mes'sho- u- ku-
91 仮使興害意 推落大火坑 Ke- shi- kou gai i- sui raku dai ka- kyou
念彼観音力 火坑変成池 nen pi- kan non riki ka- kyou hen jou chi-
92 或漂流巨海 龍魚諸鬼難 Waku hyou ru- ko- kai ryuu go- sho- ki- nan
念彼観音力 波浪不能没 nen pi- kan non riki ha- rou fu- nou motsu
93 或在須弥峯 為人所推墮 Waku zai shu- mi- bu- i- nin sho- sui da-
念彼観音力 如日虚空住 nen pi- kan non riki nyo- nichi ko- kuu juu
94 或被悪人逐 墮落金剛山 Waku hi- aku nin chiku da- raku kon gou sen
念彼観音力 不能損一毛 nen pi- kan non riki fu- nou son ichi mou
95 或値怨賊繞 各執刀加害 Waku chi- on zoku nyou kaku shuu tou ka- gai
念彼観音力 咸即起慈心 nen pi- kan non riki gen sok'ki- ji- shin
96 或遭王難苦 臨刑欲寿終 Waku sou ou nan ku- rin gyou yoku ju- juu
念彼観音力 刀尋段段壊 nen pi- kan non riki tou jin dan dan ne-
97 或囚禁枷鎖 手足被械 Waku shu- kin ka- sa- shu- soku hi- chuu kai
念彼観音力 釈然得解脱 nen pi- kan non riki shaku nen toku ge- datsu
98 呪詛諸毒薬 所欲害身者 Shu- so- sho- doku yaku sho- yoku gai shin ja-
念彼観音力 還著於本人 nen pi- kan non riki gen jaku o- hon nin
99 或遇悪羅刹 毒龍諸鬼等 Waku gu- aku ra- setsu doku ryuu sho- ki- tou
念彼観音力 時悉不敢害 nen pi- kan non riki ji- ship'pu- kan gai
100 若悪獣囲繞 利牙爪可怖 Nyaku aku juu i- nyou ri- ge- sou ka- fu-
念彼観音力 疾走無辺方 nen pi- kan non riki shis'sou mu- hen bou
101 蛇及蝮蠍 気毒煙火然 Gan ja- gyuu fuk'katsu ke- doku en ka- nen
念彼観音力 尋声自回去 nen pi- kan non riki jin shou ji- e- ko-
102 雲雷鼓掣電 降雹大雨 Un rai ku- sei den gou baku ju- dai u-
念彼観音力 応時得消散 nen pi- kan non riki ou ji- toku shou san
103 衆生被困厄 無量苦逼身 Shu- jou hi- kon yaku mu- ryou ku- his'shin
観音妙智力 能救世間苦 kan non myou chi- riki nou ku- se- ken ku-
104 具足神通力 広修智方便 Gu- soku jin zuu riki kou shuu chi- hou ben
十方諸国土 無刹不現身 jip'pou sho- koku do- mu- sep'pu- gen shin
105 種種諸悪趣 地獄鬼畜生 Shu- ju- sho- aku shu- ji- gok'ki- chiku shou
生老病死苦 以漸悉令滅 shou rou byou shi- ku- i- zen shitsu ryou metsu
106 真観清浄観 広大智慧観 Shin kan shou jou kan kou dai chi- e- kan
悲観及慈観 常願常瞻仰 hi- kan gyuu ji- kan jou gan jou sen gou
107 無垢清浄光 慧日破諸闇 Mu- ku- shou jou kou e- nichi ha- sho- an
能伏災風火 普明照世間 nou buku sai fuu ka- fu- myou shou se- ken
108 悲体戒雷震 慈意妙大雲 Hi- tai kai rai shin ji- i- myou dai un
甘露法雨 滅除煩悩焔 ju- kan ro- hou u- metsu jo- bon nou en
109 諍訟経官処 怖畏軍陣中 Jou shou kyou kan sho- fu- i- gun jin chuu
念彼観音力 衆怨悉退散 nen pi- kan non riki shu- on shit'tai san
110 妙音観世音 梵音海潮音 Myou on kan ze- on bon non kai chou on
勝彼世間音 是故須常念 shou hi- se- ken non ze- ko- shu- jou nen
111 念念勿生疑 観世音浄聖 Nen nen mos'shou gi- kan ze- on jou shou
於苦悩死厄 能為作依怙 o- ku- nou shi- yaku nou i- sa- e- go-
112 具一切功徳 慈眼視衆生 Gu- is'sai ku- doku ji- gen ji- shu- jou
福聚海無量 是故応頂礼  fuku ju- kai mu- ryou ze- ko- ou chou rai
113 爾時持地菩薩。 即従 Ni- ji- ji- ji- bo- satsu soku juu
座起。 前白仏言。 世尊。 za- ki- zen byaku butsu gon se- son
114 若有衆生。 聞是観世音 Nyaku u- shu- jou mon ze- kan ze- on
菩薩品。 自在之業。 bo- sap'pon ji- zai shi- gou
115 普門示現。 神通力者。 Fu- mon ji- gen jin zuu riki sha-
当知是人。 功徳不少。 tou chi- ze- nin ku- doku fu- shou
116 仏説是 普門品時。 Bus'setsu ze- fu- mon bon ji-
衆中八万 四千衆生。 shu- chuu hachi man shi- sen shu- jou
117 皆発無等等。 阿耨多羅 Kai hotsu mu- tou tou a- noku ta- ra-
三藐三菩提心 san myaku san bo- dai shin


Chapter 26 Dharani

https://www.nichirenlibrary.org/en/lsoc/Content/26
zh.wikisource.org/wiki/妙法蓮華經/26

妙法蓮華経。 Myou hou ren ge- kyou
 陀羅尼品。 第二十六 da*ra ni- hon dai ni- juu roku
1 爾時薬王菩薩。 Ni- ji- yaku ou bo- satsu
即従座起。 偏袒右肩。 soku juu za- ki- hen dan u- ken
2 合掌向仏。 而白仏言。 Gas'shou kou butsu ni- byaku butsu gon
世尊。 若善男子。 善女人。 se- son nyaku zen nan shi- zen nyo- nin
3 有能受持。 法華経者。 U- nou ju- ji- hok'ke- kyou sha-
若読誦通利。 若書写 nyaku doku ju- tsuu ri- nyaku sho- sha-
4 経巻。 得幾所福。 仏告 Kyou gan tok'ki- sho- fuku butsu gou
薬王。 若有善男子善女人。 yaku ou nyaku u- zen nan shi- zen nyo- nin
5 供養八百万億。 那由佗。 Ku- you hap'pyaku man noku na- yu- ta-
恒河沙等諸仏。 於汝意 gou ga- sha- tou sho- butsu o- nyo- i-
6 云何。 其所得福。 寧為 Un ga- go- sho- toku fuku nyou i-
多不。 甚多世尊。 仏言。 ta- fu- jin ta- se- son butsu gon
7 若善男子。 善女人。 Nyaku zen nan shi- zen nyo- nin
能於是経。 乃至受持。 nou o- ze- kyou nai shi- ju- ji-
8 一四句偈。 読誦解義。 Is'shi- ku- ge- doku ju- ge- gi-
如説修行。 功徳甚多。 nyo- ses'shu- gyou ku- doku jin ta-
9 爾時薬王菩薩。 白仏言。 Ni- ji- yaku ou bo- satsu byaku butsu gon
世尊。 我今当与。 説法者。 se- son ga- kon tou yo- sep'pou sha-
10 陀羅尼呪。 以守護之。 Da*ra ni- shu- i- shu- go- shi-
即説呪曰 soku ses'shu- watsu
11 安爾 曼爾 摩祢 摩摩祢 A- ni- ma- ni- ma- ne- ma- ma- ne-
旨隷 遮梨 第 咩 履  shi- rei sha- ri- tei sha- mya- sha- bi-
12 多 羶帝 目帝 目多履 Ta- i- sen tei moku tei moku ta- bi-
娑履 阿娑履 桑履 娑履  sha- bi- a- i- sha- bi- sou bi- sha- bi-
13 叉裔 阿叉裔 阿耆膩 羶帝 Sha- ei a- sha- ei a- gi ni sen tei
履 陀羅尼 阿盧伽婆娑  sha- bi- da*ra ni- a- ro- kya- ba- sha-
14 簸蔗毘叉膩 祢毘剃 Ha- sha- bi- sha- ni- ne- bi- tei
阿便 邏祢履剃 阿亶 a- ben ta- ra- ne- bi- tei a- tan da-
15 波隷輸地 欧究隷 牟究隷 Ha- rei shu- dai u- ku- rei mu- ku- rei
阿羅隷 波羅隷 首迦差 a- ra- rei ha- ra- rei shu- gya- shi-
16 阿三磨三履 仏駄毘 A- san ma- san bi- bod'da- bi-
吉利帝 達磨 波利差帝  ki ri jit'tei daru ma- ha- ri- shi- tei
17 僧伽涅瞿沙祢 婆舎婆舎 Sou gya- ne- ku- sha- ne- ba- sha- ba- sha-
輸地 曼邏 曼邏 shu- dai man ta*ra man ta*ra
18 叉夜多 郵楼 郵楼 Sha- ya- ta- u- ro- ta- u- ro-
舎略 悪叉邏  ta- kyou sha- rya- a- sha- ra-
19 悪叉冶多冶 阿婆盧 A- sha- ya- ta- ya- a- ba- ro-
阿摩若 那多夜 a- ma- nya- na- ta- ya-
20 世尊。 是陀羅尼神呪。 Se- son ze- da*ra ni- jin shu-
六十二億。 恒河沙等。 roku juu ni- oku gou ga- sha- tou
21 諸仏所説。 若有侵毀。 Sho- bus'sho- setsu nyaku u- shin ki-
此法師者。 則為侵毀。 shi- hos'shi- sha- soku i- shin ki-
22 是諸仏已。 時釈迦牟尼仏。 Ze- sho- but'chi- ji- sha*ka mu*ni butsu
讃 薬王菩薩言。 善哉 san yaku ou bo- satsu gon zen zai
23 善哉。 薬王 汝愍念擁護。 Zen zai yaku ou nyo- min nen ou go-
此法師故。 説是陀羅尼。 shi- hos'shi- ko- setsu ze- da*ra ni-
24 於諸衆生。 多所饒益 O- sho- shu- jou ta- sho- nyou yaku
爾時 勇施菩薩。 白仏言。 ni- ji- yuu ze- bo- satsu byaku butsu gon
25 世尊。 我亦為擁護。 Se- son ga- yaku i- ou go-
読誦受持。 法華経者。 doku ju- ju- ji- hok'ke- kyou sha-
26 説陀羅尼。 若此法師。 Setsu da*ra ni- nyaku shi- hos'shi-
得是陀羅尼。 若夜叉。 toku ze- da*ra ni- nyaku ya- sha-
27 若羅刹。 若富単那。 Nyaku ra- setsu nyaku fu- tan na-
若吉蔗。 若鳩槃荼。 nyak'kis'sha- nyak'ku- han da-
28 若餓鬼等。 伺求其短。 Nyaku ga- ki- tou shi- gu- go- tan
無能得便。 即於仏前。 mu- nou toku ben soku o- butsu zen
29 而説呪曰 Ni- ses'shu- watsu
 隷 摩訶隷  za- rei ma- ka- za- rei
30 郁枳 目枳 阿隷 阿羅婆 Uk'ki- mok'ki- a- rei a- ra- ha-
第 涅隷第 涅隷多婆 tei ne- rei tei ne- rei ta- ha-
31 第 伊緻 韋緻 Tei i- chi- ni- i- chi- ni-
旨緻 涅隷  shi- chi- ni- ne- rei chi- ni-
32 涅犂 婆底 Ne- ri- chi- ha- chi-
世尊。 是陀羅尼神呪。 se- son ze- da*ra ni- jin shu-
33 恒河沙等。 諸仏所説。 Gou ga- sha- tou sho- bus'sho- setsu
亦皆随喜。 若有侵毀 yak'kai zui ki- nyaku u- shin ki-
34 此法師者。 則為侵毀。 Shi- hos'shi- sha- soku i- shin ki-
是諸仏已, 爾時毘沙門 ze- sho- but'chi- ni- ji- bi sha mon
35 天王護世者。 白仏言。 Ten nou go- se- sha- byaku butsu gon
世尊。 我亦為愍念 se- son ga- yaku i- min nen
36 衆生。 擁護此法師故。 Shu- jou ou go- shi- hos'shi- ko-
説是陀羅尼。 即説呪曰 setsu ze- da*ra ni- soku ses'shu- watsu
37 阿梨 那梨 那梨 A- ri- na- ri- to- na- ri-
阿那盧 那履 拘那履 a- na- ro- na- bi- ku- na- bi-
38 世尊。 以是神呪。 Se- son i- ze- jin shu- 
擁護法師。 我亦自当。 ou go- hos'shi- ga- yaku ji- tou
39 擁護持是経者。 令百 Ou go- ji- ze- kyou sha- ryou hyaku
由旬内。 無諸衰患 yu- jun nai mu- sho- sui gen
40 爾時持国天王。 在此 Ni- ji- ji- koku ten nou zai shi-
会中。 与千万億那由佗。 e- chuu yo- sen man noku na- yu- ta-
41 乾闥婆衆。 恭敬囲繞。 Ken datsu ba- shu- ku- gyou i- nyou
前詣仏所。 合掌白仏言。 zen kei bus'sho- gas'shou byaku butsu gon
42 世尊。 我亦以 陀羅尼神呪。 Se- son ga- yaku i- da*ra ni- jin shu-
擁護持 法華経者。 ou go- ji- hok'ke- kyou sha-
43 即説呪曰 Soku ses'shu- watsu
阿伽祢 伽祢 瞿利  a- kya- ne- kya- ne- ku- ri-
44 乾陀利 旃陀利 Ken da- ri- sen da- ri-
摩耆 常求利  ma- tou gi- jou gu- ri-
45 浮楼莎 底 Bu- ro- sha- ni- at'chi-
世尊。 是陀羅尼神呪。 se- son ze- da*ra ni- jin shu-
46 四十二億。 諸仏所説。 Shi- juu ni- oku sho- bus'sho- setsu
若有侵毀。 此法師者。 nyaku u- shin ki- shi- hos'shi- sha-
47 則為侵毀。 是諸仏已 Soku i- shin ki- ze- sho- but'chi-
爾時有羅刹女等。 ni- ji- u- ra- setsu nyo- tou
48 一名藍婆。 二名毘藍婆。 Ichi myou ran ba- ni- myou bi- ran ba-
三名曲歯。 四名華歯。 san myou koku shi- shi- myou ke- shi-
49 五名黒歯。 六名多髪。 Go- myou koku shi- roku myou ta- hotsu
七名無厭足。 八名持瓔珞。 shichi myou mu- en zoku hachi myou ji- you raku
50 九名皐諦。 十名奪一切 Ku- myou kou tai juu myou datsu is'sai
衆生精気。 是十羅刹女。 shu- jou shou ke- ze- juu ra- setsu nyo-
51 与鬼子母。 并其子。 Yo- ki- shi- mo- byou go- shi-
及眷属。 倶詣仏所。 gyuk'ken zoku gu- kei bus'sho-
52 同声白仏言。 世尊。 我等 Dou shou byaku butsu gon se- son ga- tou
亦欲擁護。 読誦受持。 yaku yoku ou go- doku ju- ju- ji-
53 法華経者。 除其衰患。 Hok'ke- kyou sha- jo- go- sui gen
若有伺求。 法師短者。 nyaku u- shi- gu- hos'shi- tan sha-
54 令不得便。 即於仏前。 Ryou fu- toku ben soku o- butsu zen
而説呪曰 ni- ses'shu- watsu
55 伊提履 伊提泯 I- dei bi- i- dei bin
伊提履 阿提履  i- dei bi- a- dei bi-
56 伊提履 泥履 泥履 I- dei bi- dei bi- dei bi-
泥履 泥履 泥履  dei bi- dei bi- dei bi-
57 楼醯 楼醯 楼醯 Ro- kei ro- kei ro- kei
楼醯 多醯 多醯  ro- kei ta- kei ta- kei
58 多醯 兜醯 醯 Ta- kei to- kei to- kei
寧上我頭上。 莫悩於法師。 nyou jou ga- zu- jou maku nou o- hos'shi-
59 若夜叉。 若羅刹。 Nyaku ya- sha- nyaku ra- setsu
若餓鬼。 若富単那。 nyaku ga- ki- nyaku fu- tan na-
60 若吉蔗。 若毘陀羅。 Nyak'kis'sha- nyaku bi- da- ra-
若駄。 若烏摩勒伽。 nyak'ken da- nyaku u- ma- ro- gya-
61 若阿跋摩羅。 Nyaku a- batsu ma- ra-
若夜叉吉蔗。 若人吉蔗。 nyaku ya- sha- kis'sha- nyaku nin kis'sha-
62 若熱病。 若一日。 若二日。 Nyaku netsu byou nyaku ichi nichi nyaku ni- nichi
若三日。 若四日。 乃至七日。 nyaku san nichi nyaku shi- nichi nai shi- shichi nichi
63 若常熱病。 若男形。 若女形。 Nyaku jou netsu byou nyaku nan gyou nyaku nyo- gyou
若童男形。 若童女形。 nyaku dou nan gyou nyaku dou nyo- gyou
64 乃至夢中。 亦復莫悩。 Nai shi- mu- chuu yaku bu- maku nou
即於仏前。 而説偈言 soku o- butsu zen ni- setsu ge- gon
65 若不順我呪 悩乱説法者 Nyaku fu- jun ga- shu- nou ran sep'pou sha-
頭破作七分 如阿梨樹枝  zu- ha- sa- shichi bun nyo- a- ri- ju- shi-
66 如殺父母罪 亦如壓油殃 Nyo- shi- bu- mo- zai yaku nyo- ou yu- ou
斗秤欺誑人 調達破僧罪  tou shou go- ou nin chou datsu ha- sou zai
67 犯此法師者 当獲如是殃 Bon shi- hos'shi- sha- tou gyaku nyo- ze- ou
諸羅刹女。 説此偈已。 sho- ra- setsu nyo- ses'shi- ge- i-
68 白仏言。 世尊。 我等亦当 Byaku butsu gon se- son ga- tou yaku tou
身自擁護。 受持読誦。 shin ji- ou go- ju- ji- doku ju-
69 修行是経者。 令得安穏。 Shu- gyou ze- kyou sha- ryou toku an non
離諸衰患。 消衆毒薬。 ri- sho- sui gen shou shu- doku yaku
70 仏告諸羅刹女。 善哉 Butsu gou sho- ra- setsu nyo- zen zai
善哉。 汝等但能擁護 zen zai nyo- tou tan nou ou go-
71 受持法華名者。 福不可量。 Ju- ji- hok'ke- myou sha- fuku fu- ka- ryou
何況擁護。 具足受持。 ga- kyou ou go- gu- soku ju- ji-
72 供養経巻。 華香瓔珞。 Ku- you kyou gan ke- kou you raku
抹香塗香焼香。 旛蓋伎楽。 mak'kou zu- kou shou kou ban gai gi- gaku
73 然種種燈。 蘇燈 油燈。 Nen shu- ju- tou so- tou yu- tou 
諸香油燈。 蘇摩那華油燈。 sho- kou yu- tou so- ma- na- ke- yu- tou
74 瞻蔔華油燈。 婆師迦華油燈。 Sen bok'ke- yu- tou ha- shi- ka- ke- yu- tou
優鉢羅華油燈。 如是等。 u- hat'ra- ke- yu- tou nyo- ze- tou
75 百千種供 養者。 皐諦。 Hyaku sen shu- ku- you sha- kou tai
汝等及眷属。 応当擁護。 nyo- tou gik'ken zoku ou tou ou go-
76 如是法師。 説此陀羅尼品時。 Nyo- ze- hos'shi- ses'shi- da*ra ni- hon ji-
六万八千人。 得無生法忍 roku man has'sen nin toku mu- shou bou ninUnless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License